<

Prilike u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, suru El-Ihlas i podsticao na njeno učenje

1-Prije spavanja

Bilježi Imam Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže od majke pravovjernih Aiše radijallahu anha da je kazala: „Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svake noći Kada bi legao u postelju sakupio bi svoje šake i u njih puhnuo te bi u njih proučio: Kul huvallahu ehad, i Kul e’uzu bi rabbi-l-felek, i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas. Zatim bi rukama potrao ono što bi mogao od svoga tijela. Započeo bi rukama potirati od glave, lica i prednje strane tijela, i to bi činio tri puta.“ 41

Imam En-Nevevi, rahimehullah prenosi riječi Ibrahima En-Nehaija, rahimehullah: „Ashabi su smatrali poželjnim učenje ovih sura po tri puta svake noći: Kul huvallahu ehad i muavvizetejn.“ 42

2-Izjutra i navečer

-Bilježi Tirmizi, Ebu Davud Nesai i drugi od Abdullaha b. Hubejba, a on od njegova oca prenosi da je rekao: ”Izašli smo jedne kišovite i mračne noći tražiti Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da nam klanja, pa kad ga sustigoh on mi reče: ”Reci.” A ja ne rekoh ništa. Ponovo mi reče:”Reci.”  A ja opet ne rekoh ništa. Opet mi reče: ”Reci.” Ja tada rekoh: ”O Allahov poslaniče, a šta da kažem? Reče: ”Reci: Kul huvallahu ehad, i muavizetejni (El-Felek i En-Nas) kada omrkneš i kada osvaneš po tri puta, zaštitiće te od svega.” 43

-Bilježi Imam Ahmed od Ukbe b. Amira radijallahu ‘anhu da je rekao: Kazao mi je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Da li želiš da te podučim trima najvrijednijim surama koje su objavljene u Tevratu, Indžilu, Zeburu i Kur’anu”? Rekoh: Svakako. Pa me je naučio učiti: ”Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbi– l-felek i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas. Zatim mi je rekao:”O Ukbe, nemoj zanoćiti  a da ih ne proučiš.” 44

3-Na drugom rek’atu sabahskog sunneta

-Bilježi Muslim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Bejheki i drugi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu,  da je Poslanik, sallallahu  alejhi ve sellem, učio na dva rek’ata sabahskog sunneta: ”Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.” 45

4-Na drugom rek’atu akšamskog-sunneta

-Bilježi, Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ibn Ebi Šejbe, Abdurrezzak, Tahavi, Ibn Hibban, Bejheki i drugi od Abdullaha b. Omera da je rekao: ”Čuo sam Allahova poslanika ‘alejhi sellam više od dvadeset puta kako uči na dva rek’ata prije sabaha i dva rek’ata poslije akšama: ”Kul ja ejjuhe-l-kafirun i Kul huvallahu ehad.” 46

-Od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi na dva rek’ata nakon akšam namaza: ‘Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 47

6-Na drugom rek’atu nafile poslije tavvafa

-Bilježi Muslim, Ahmed, sakupljači sunena i drugi od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem činio tavaf-obilaženje oko Allahove Kuće, hodajući ubrzano (reml) od hadžeru-l-esveda-crnog kamena u prva tri kruga tavafa. Zatim je klanjao dva rek’ata učeći na njima: Kul ja ejjuhe-l-kafirun i Kul huvallahu ehad.” 48

7-Na Posljednjem rek’atu vitr namaza

Bilježi Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud,  Ibn Madže i drugi, da je  Aiša, radijallahu anha, bila upitana: „S čime je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao vitr?’ Pa je kazala: ‘Učio je na prvom  (rek’atu): Sebbihisme rabbike-l-e’ala, a a drugom:  Kul ja ejjuhe-l-kafirun. A na trećem bi učio: ”Kul huvallahu ehad, i muavvizetejn. ” 49

Bilježi Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Tahavi, Darimi, Bejheki i drugi od Abdullaha b. Abbasa radijallahu ‘anhu da je rekao: ”Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao vitr sa tri (sure) sa: Sebbihisme rabbike-l-e’ala, i Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.” 50

41 Buhari,  br. 5017, 5748, 6319.

42 Nevevi, El-Ezkar, str. 221.

43 Tirmizi, br.  3575, Ebu Davud, br. 5082, Nesai, br. 5443, Ahmed, br. 22716. Hadis je vjerodostojnim ocijenio Šejh Albani u djelu Sahihu-l-džami’u, br. 4406.

44 Ahmed,  Musned, br. 17334,  Taberani, br. 739. Šu’ajb Arnaut, za ovu predaju kaže da je hasen-dobra, Tahridžu-l-musned, br. 17334.

<