<

Zavist i urok između vjere i savremene nauke: Da li voda može biti lijek?

Autor: prof. dr. Hamsavi Ahmed el-Hamsavi

Zavist se može posmatrati kroz preklapanje između metafizičkog svijeta i osjetilnog, odnosno osobnog iskustva. Ona se kod učenjaka prirodnih i medicinskih znanosti posmatra drukčije od onoga kako je vide i poimaju teolozi, psiholozi i sociolozi.

Može se govoriti o sljedećim vidovima zavisti:

1 – zavist bez zlobe i rivalstvo, pod time se podrazumijeva osjećaj da neko posjeduje vrijedne blagodati, pri čemu onaj ko zavidi želi imati iste takve. Ovakvo poimanje je najmanje povezano s pojmom zavist. U hadisu koji prenosi Abdullah b. Mesud prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao:   “Nema zavisti u dva slučaja: čovjeku kome je Allah dao mudrost i znanje pa po njemu postupa i čovjeku kome je Uzvišeni Allah dao, imetak, pa teži da ga troši u dozvoljeno.”

Aiša, r.a., kaže: “Nisam nikome zavidjela kao što sam Hatidži, a Poslanik me je uzeo za ženu tek nakon što je ona umrla.”   U ovakvim slučajevima zavist nije grijeh, već je ovaj vid zavisti u nekim slučajevima poželjan, posebno ako se blagodati na kojima se zavidi cijene i uvažavaju, odnosno ako osoba priznaje blagodati kojima je onaj kome se zavidi obdaren;

2 – odvratna zavist, pod tim  se podrazumijeva gubitak, uništenje i nestanak blagodati kod onoga kome se zavidi. Ovakav čin je grijeh, o njemu su navedeni mnogi ajeti i hadisi koji ga osuđuju;

3 – urok, pod tim se misli da se nanese šteta, naročito tijelu čovjeka, putem uroka ili pogleda. Ovakvo poimanje vrlo je rašireno među ljudima pod nazivom zavist. Što se tiče prvog poimanja nema razilaženja da u tom slučaju nema štete niti odvratnosti, i. ono ne ulazi u ovu temu, dok u druga dva slučaja (drugi i treći) želimo napraviti jasnu razliku prije nego što pojasnimo samu temu zavisti.

RAZLIKA IZMEĐU ZAVISTI l UROKA

Kur’an nije naveo pojam urok u smislu da se našteti nečemu, a posebno kad je riječ o zavisti čovjeka pogledom ili zavidnim okom, ali je zato sam izraz “zavist” naveden u Kur’anu pet puta, i to u četiri sure: El-Bekara, En-Nisa, El-Feth i El-Felek.   ”Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je Istina po,znata.” (El-Bekara, 109)   ” … ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali.” (En Nisa, 54)   ”Oni koji su izostali sigurno će reći kada pođete da plijen uzmete: ‘Pustite i nas da vas pratimo!” da bi izmijenili Allahove riječi. Reci: Vi nas nećete pratiti, to je još prije Allah rekao!’, a oni će reći: ‘Nije tako, nego, vi nama zavidite.’ A nije ni to, već oni malo šta razurniju.” (El-Feth, 15)   ” . . . i od zla zavidnika kada zavist sije.” (El-Felek, 5)

Iz značenja biva jasno da je zavist navedena u ajetima zavist u smislu loše etike, uz želju da nestanu blagodati kod onoga kome se zavidi bez moći da zavist posjeduje vlastitu snagu koja bi utjecala na onoga kome se zavidi i tako mu nanijela štetu, dok se u suri El-Felek zavist navodi kao zlo od kojeg se traži utočište kod Uzvišenog Allaha, s tim da bi se pažljivijim proučavanjem došlo do zaključka da se utočište kod Uzvišenog Allaha traži od zavidnika, a ne od zavisti, jer zavidnik kada zavidi, on puni svoje srce mržnjom i zlobom želeći da nestanu blagodati kod onoga kome se zavidi, on teži da mu naudi udarcima, uništavanjem njegovog imetka, krađom ili pak ubistvom.   U ovom slučaju zavist uzrokuje štetu na indirektan način koji dolazi od zavidnika, a nije samo puka želja da nestane blagostanje kod onoga kome se zavidi.

Ovakva značenja vrlo jasno se pokazuju na više mjesta u Kur’anu na kojima se pojašnjava da šteta koja proizlazi kao pojava iz zavisti nastaje i iz materijalnih postupaka zavidnika kojima se pokreće njegova želja. U tom smislu može se posmatrati i zavist Jakubove djece prema njihovom bratu kada su ga svojim rukama bacili u bunar.

U hadisima Božijeg Poslanika, a.s., oba značenja (drugo i treće) vrlo su jasna, tako da među njima nema miješanja u bilo kojem hadisu Božijeg Poslanika, a.s. Zavist u smislu loše etike, pod čime se misli na želju da nestanu blagodati kod onoga kome se zavidi navedena je u mnogim hadisima, kao npr.:   “Čuvajte se zavisti, jer doista zavist uništava dobra djela kao što vatra guta drva.” (Prenose Ehu Davud, od Ehu Hurejre, i Ibn Madždža, od Enesa ibn Malika).   Od Zubejra Avvama, r.a., prenosi se hadis koji bilježi Tirmizi, a tu stoji da je Poslanik, a. s., rekao: “Tako mi Onoga u Čijim je rukama moja duša, nećete ući u Džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Hoćete li da vas uputim na ono čime ćete se međusobno voljeti? Širite selam (pozdrav) među sobom.”

Pod pojmom urok misli se na uticaj na ono što se vidi uzrokujući mu štetu, i to na slijedeći način. U hadisu Božijeg Poslanika, a.s., koji bilježe Buharija i Muslim u Sahihima, a Ehu Davud, Nesai i Ahmed u Musnedima, a prenosi ga Ehu Hurejre, stoji da je Poslanik, a.s., rekao:   “Urok je istina.”   Sujuti za ovaj hadis kaže da je ispravan. U drugom hadisu od Ibn Abbasa prenosi se da je Poslanik, a.s., rekao:   “Urok je istina, i da je nešto preduhitrilo odredbu, bio bi to urok.”   Aiša, r.a., prenosi: Poslanik, a.s., naredio bi onom koji je urekao da se abdesti i da se tom vodom spere onaj koji je urečen. Hadis bilježi Ehu Davud.

Dakle, ne postoji velika razlika između uroka i zavisti, jer se primjećuje da u mnogim slučajevima urok koji pogađa proizilazi od zavidnika koji želi da blagodati kod drugoga nestanu. Poznato je također da osoba, muško ili žensko, može ureći imetak, djecu ili položaj ljudi, čak može ureći i samu sebe. Ukratko bismo mogli sažeti navedeno. Zavist je pošast i zlo jer se smatra lošim · moralom, ali se ovo zlo može pretvoriti i u pakost i zlobu kod zavidnika, tako da on teži povrijediti onoga kome zavidi. Zavist sama po sebi ne može nanijeti štetu onome kome se zavidi, već je zavidnik svojim djelima i postupcima može nanijeti.

Urok pak može pogoditi onoga kome je namijenjen i nanijeti mu štetu. Shodno tome, navodi se u hadisu od Aiše, r.a.,:   “Poslanik, a.s., kada se požalio, Džibril mu je rekao: ‘Bimillahi jebrike ve min kulli dai ješfike ve min šerri hasidin iza hasede ve šerri kulli zi ajnin.”‘   U hadisu se naglašava da zlo dolazi od zavidnika i od osobe koja može ureći. Dakle nije svaka osoba u stanju da urekne, ona to ne može ako ne posjeduje određene karakteristike.

STAV SAVREMENE NAUKE

Učenjaci se slažu da postoje četiri područja koja se međusobno podudaraju, a to su: energija, materija, život i duša. Čovjek je za svako područje ustanovio posebnu nauku. Tako fizika proučava energiju, hemija se bavi izučavanjem materije, nauka o živim bićima bavi se izučavanjem života, a psihologija dušom. Potom je ljudski mozak došao do zaključka da postoje područja koja se međusobno podudaraju, tako da je, oslanjajući se na ovaj zaključak, i naukama dao imena kao npr., fiziohemija koja se bavi izučavanjem energije i materije, organska hemija koja se bavi izučavanjem materije i života, neurologija koja se bavi izučavanjem života i duše.

NAUKA O ENERGIJI

Svijet energije je Božije stvaranje koje predstavlja tajnovitost i skrivenost tijela, ima vidljivu manifestaciju i utjecaj, energija se kreće brzinom koja premašuje brzinu materije, odašilje se u valovima koji se razlikuju po svojoj dužini i brzini, tako da se i utjecaj energije može razlikovati. Svaki put kada je dužina ovih talasa različita, i utjecaj energije je različit. Tako dužina od 1 0- 1 OOOO fentometara daje određen utjecaj, te se ovdje radi o gama – zrakama, dok se kod dužine od 1 O . OOOO- 1 O miliona radi o iks (x) zrakama.

Poznato je da svjetlost koju oko vidi, sa svim bojama, ima dužinu valova amplitude od 400 nanometara za ljubičastu boju, do 7 60 nanometara za crvenu boju. Što se tiče niza dužine valova, svaki niz po svom utjecaju vodi do različitosti. Tako ako pretpostavimo da jezik predstavlja skupina riječi koja je sastavljena od skupine slova, onda niz ovih slova daje mnoge riječi koje imaju različito značenje, iako broj slova u gotovo svakom jeziku ne premašuje brojku od trideset, dok niz riječi daje bezgraničan broj značenja.   Pretpostavimo da niz snopa energije sa svojom dužinom predstavlja niz sastavljen od slova i riječi u jeziku, tako da ako na oko padne zraka energije dužine od 400 nanometara, oko će je vidjeti ljubičastom, zraku od 450 nanometara vidjet će plavom, od 520 nanometara zelenom, od 600 žutom, 650 narandžastom a 760 crvenom, to su dakle osnovne boje koje predstavljaju svaka od njih neko slovo i to je njihov utjecaj s dužinom od 400-7 60 nanometara. Šta je, dakle, onda s dužinom i jačinom talasa od 1 O fentometara do 1 OO hiljada kilometara.   Dakle, možemo pretpostaviti kakav je to utjecaj energije s drugim većim dužinama na živo biće, posebno na čovjeka, dakle ne samo na oko već na cjelokupan nervni sistem. Posljednjih godina pojavile su se studije vrlo čudne, ali i bitne, koje su ove pretpostavke postavile gotovo sigurnim, zato ćemo ukratko navesti neke dijelove iz tih studija.   J

urij Holofov, specijalista za funkciju nervnog aparata smatra da čovjekovo tijelo obavijaju elektromagnetske zrake, s tim da njihov utjecaj na život:iflje nije dovoljno poznat. Pored ovog vanjskog utjecaja nalazimo da tijelo proizvodi unutrašnja elektromagnetska polja specifična samo njemu, ali se ne zna dovoljno o načinu djelovanja ovih polja.   Također su naučnici otkrili da je moguće putem kože prenijeti informacije putem nervnih završetaka do mozga. Peter Kobts kaže: “Pojave dijelim na moguće i nemoguće, otkrivene i neotkrivene, i neophodno je da ne zapadnemo u stare pogreške kada se mislilo da ne postoje nova nezavisna otkrića.”   Dr. Hiroši Motojama uradio je pokuse na običnoj osobi i osobi koja ima unutrašnju energetsku moć, i otkrio je da osoba s energijom može uspostaviti kontrolu nad funkcijama nervnog aparata, kao što su lupanje srca, brzina disanja, čak su neke osobe s unutrašnjom energijom mogle zaustaviti otkucaje srca pet sekundi.

Potom je utvrdio da osoba s energetskim poljem djelovanja ima utjecaj na običnu osobu uzrokujući mu deformacije na trima poljima, u procentu navale plazme, brzini disanja i elektrootpornosti kože.   Uspio je također da projektuje vrlo precizan aparat za mjerenje energije, tako da je utvrdio izvor energije iz tijela osobe koja ima unutar energetsko polje koje ima utjecaj na običnu osobu. Ta energija izvire iz “čakre”, koja se nalazi na produšetku kičmenog stuba uz dužinu čovjekovog tijela, a najaktivnija je čakra koja se nalazi između očiju, gdje dodiruje sluznu žlijezdu.   Slika pojainjava izvar energije iz fovjekovog tijela nastala pomotu jednog od aparata za mjerenje energije. Hiroši Motojama uspio je sažeti rezultate do kojih je došao na sljedeći način: – obične osobe nisu u stanju odašiljati ovu energiju; – osobe koje se odlikuju ovom energijom mogu probuditi takvo odašiljanje putem koncentracije; – najjača tačka ove energije, dakle čakra, nalazi se na čelu između očiju; – utjecaj na osobe je očit.

Dakle, Hiroši Motojama došao je do zaključka da postoje osobe koje se ne odlikuju ovom energijom i one koje se odlikuju njome, ali da je broj osoba koje se njome odlikuju malehan. Kod ovih osoba postoji aktivno djelovanje ovih čakri, posebno čakre koja se nalazi između očiju. Ta osoba je, prema hadisu Poslanika, a.s., urokljiva, jer kada se psiha ove osobe pokrene u pravcu osobe koja posjeduje blagodati, iz nje se odašilje energija, posebno iz čakre među očima, i utječe na drugu osobu uništavajući mu energiju u nervnom aparatu i sl., tako da ta deformacija vodi do bolesti ili boli ili pak nemoći, što je ustvari i poimanje uroka u hadisima Božijeg Poslanika, a.s.

DA Ll VODA MOŽE BITI LIJEK?   U hadisima Božijeg Poslanika navodi se da osoba koja je u stanju ureći treba uzeti abdest, te da se tom vodom treba oprati urečena osoba. Ovakav postupak su i ashabi Poslanika, a.s., primjenjivali. Voda se, kako je poznato, sastoji od kisika i vodika, a dio vode formira se u obliku koji nalikuje magnetskom polju koje ima negativan i pozitivan pol. 1.

U novije vrijeme utvrđeno je da ako se voda tretira energijom koja se odašilje iz magnetskog polja, biva moguće rasporediti molekule, pozitivnog i negativnog pola, u jednom pravcu. Omogućena je upotreba ove vode u liječenju mnogih bolesti kod čovjeka ili životinja.

Također je omogućeno upotrebom ove vode pospješiti rast pilića i proizvodnju jaja, kao i urod povrća i voća. Ova voda ima, isto tako, ogromnu snagu koja joj omogućuje nesmetan prolazak u protoplazrtlu živih ćelija, čime se pospješuje njihova živost i funkcionalnost.

U tom smislu je i preporuka Poslanika, a.s., da se upotrebljava voda koja je dotakla energetske tačke (čakre) osobe koja ima moć uroka i da se tom vodom spere osoba koja je urečena, jer se time energija koja proizlazi iz osobe koja je u stanju da ureče usmjerava u korisnom pravcu prilikom dodira s vodom tokom spiranja ili uzimanja abdesta, a posebno pranja lica, kad ona dotiče mjesta između očiju, gdje je ova energija najjača. Tako, ako se ona upotrijebi na način da se urečena osoba njome spere moguće je da se dio ove energije prenosi u protoplazmu, čime se liječi onaj dio tijela koji je obolio.

Ovo bi bio jedan kratak pregled koji traži podrobnija pojašnjenja, ali ono što je bitno spomenuti kraju jeste i to da je nauka utvrdila da urok postoji i da voda kojom se pere ili abdesti urokljivac pomaže urečenom, dakle, biva, uz Božiju pomoć, lijek. Podrobnija pojašnjenja ostavit ćemo naučnim studijama koje će se u doglednoj budućnosti pojaviti.


FUSNOTE:   1. Benveniste je prvi pokazao da molekule i atomi imaju svoje vlastite jedinstvene frekvencije, a njegov doprinos je i u tome što je koristio modernu tehnologiju za snimanje tih frekvencija, te da je istovremeno same snimke koristio za staničnu komunikaciju. Benveniste je otkrio “pamćenje vode”. Sam Benveniste znao je da reperkusije njegovih pronalazaka sežu mnogo dalje od bilo koje teorije alternativne medicine. Ako je voda sposobna utisnuti u pamćenje i pohraniti informacije molekula, to se imati dalekosežan utjecaj na naše razumijevanje molekula i načina njihovog komuniciranja u tijelu, jer molekule u ljudskim stanicama su, naravno, okružene vodom.Voda je jedna od najtajnovitijih tvari, jer predstavlja smjesu dvaju plinova, a pri normalnim temperaturama i pritiscima ipak je tekuća. Del Giudice i Preparata svojim su istraživanjima matematički dokazali da se zajedno stisnuti atomi i molekule ponašaju kolektivno i formiraju, kako su ih oni nazvali, “koherentne domene”. Posebno ih je zanimalo kako se ta pojava odvija u vodi. U znanstvenom radu objavljenom u Physical Review Letters Preparati i Del Giudice pokazali su da vodene molekule stvaraju domene na način vrlo sličan laseru. Svjedost se obično sastoji od fotona mnogih valnih duljina, kao kod duginih boja, no fotoni u laseru imaju visok stupanj koherencije što je slično jednom jedinom koherentnom valu ili jednoj izrazitoj boji. Te pojedine valne duljine vodenih molekula u prisutnosti drugih molekula na neki se način “informiraju”, odnosno polarizira ju oko bilo koje nabijene molekule te na taj način pohranjuju i prenose svoju frekvenciju, tako da ju je moguće pročitati na daljinu. To bi značilo da je voda poput magnetofona, snima i prenosi informacije. Voda, dakle, ima odlučujuću ulogu u prijenosu energije i informacija; Benvenistova istraživanja u stvari govore da se molekularni signali u tijelu ne mogu prenositi bez vode. wwwenerg.etska-medicioa net (op. prev.)   2. Dr. Jacques Benveniste, imuno log i tvorac digitalne biologije, na francskom Nacionalnom institutu za zdravlje i medicinske nauke, dokazao je da l molekula vode može pohraniti 362 880 binarnih informacija; 1O-ak molekula vode sadrže broj informacija, koje bi se trebalo ispisati na 30 000 stranica A4 formata. Njegova istraživanja govore da se molekularni signali u tijelu ne mogu prenositi bez vode.   Također je dokazao da voda ima odlučujuću ulogu u prijenosu energije i informacija. Voda ne samo da šalje signal nego ga i pojačava. Bioinformacije i vibracije su te koje vodu čine živom, zdravom i ljekovitom za čovjeka. Svaka stanica, svaki organ u tijelu čovjeka ima svoju prirodnu, zdravu vibraciju. Bolest nekog organa podrazumjeva pad vibracije i promjenu frekvencije toga organa. Kombinirajući moderna istraživanja i drevna znanja, moguće je uspješno unijeti potrebne bioinformacije i učiniti vodu lijekom za mnoge bolesti. Također je moguće postaviti molekule vode na potrebnu frekvenciju i na taj način ukloniti energetske blokade u tijelu, vratiti potrebnu frenkvenciju organima, povisiti ukupnu vibraciju tijela – otpornost na bolesti. i stres, te revitalizirati cijeli organizam. Negativni životni i duhovni stav blokira razvoj svijesti o sebi, kao biću stvorenom da živi zdravo, napreduje i pozitivno se razvija, vodi do zanemarivanja svog cjelokupnog bića. Sve vrste ovisnosti, nebrige i destrukcije prema sebi pomanjkanje je svijesti. Mogućnost postavljanja informacije koja budi svijest pomoći Će oslobađanju od okova ovisnosti, depresije, stresa . . . (energetska-medicina net (op. prev.)     Iz knjige: KUR’AN, NERVNI SISTEM I PSIHOLOGIJA Autor: dr. Halid Faik el-‘Ubejdi
U ovoj knjizi je elaborirano ono što u Kur’anu možemo pronaći o jednoj vrlo bitnoj oblasti, a to je čovjekova psiha. Nervni sistem, duhovna (er-ruh) i duševna (en-nefs) strana čovjeka predstavljaju jedno od zahtjevnijih pitanja. Mozak je zagonetka koja se ne da ljudima odgonetnuti. Tako je bilo od samog postanka pa sve do sada, a tako će i ostati, sve dok Uzvišeni Allah ne odredi drugačije. Ova tematika također uključuje i kur’ansku nadnaravnost, što pobuđuje istinsko divljenje… Tvrdi uvez; 149 str; Narudžbe na tel 061 757 652   Akos.bA

<