<

Šta su džini tražili od Gospodara svjetova kad su prvi put slušali Kur’an?

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šta je to što su od Allaha tražili drugovi iz pećine, kada su se zbog svoje vjere sakrili u pećinu i kada su bili u velikoj nevolji?

Oni su molili Allaha da im podari ”rušd” – razboritost, prisebnost ili promišljenost, a nisu molili Allaha za pobjedu, niti vlast na Zemlji. Oni su u svojoj dovi učili: “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost (rešeden)!” (El-Kehf, 10.)

Šta su tražili džini od Gospodara svjetova kad su prvi put slušali Kur’an, i koju osobinu Kur’ana kao Allahove objave su posebno istakli? Džini su također spomenuli ”rušd”, kao što dolazi u ajetu: ”Mi smo, doista, Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali, koji na Pravi put upućuje (jehdi iler-rušdi) – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati.” (El-Džin, 1.-2.)

Kada je Lutov, a.s., narod, koji je bio ogrezao u poroku i nastranosti homoseksualizma, pohrlio njegovoj kući, jer su čuli da su kod njega došli muškarci (meleki u ljudskom liku), on se našao u neprilici, pa im je, u toj teškoj i mučnoj situaciji, rekao: ”Bojte se Allaha i pred gostima mojim me ne sramotite! Zar među vama nema razumna čovjeka (Elejse minkum redžulun rešid)?” (Hud, 78.)

Tj., zar među vama nema ni jednog čovjeka koji zdravorazumski rezonuje, promišlja i djeluje, koji će vas uputiti na istinu, koji će vam objasniti vašu zaslijepljenost strašću, koji će vas podstaći na dobro i lijepo djelo, a odvratiti od ružnog djela i razvrata.

Šta Allah, dž.š., daruje vjernicima koji Mu se odazivaju i pokoravaju i koji Mu dove upućuju? Daruje im ”rušd” – razboritost, uputu i prisebnost. U Kur’anu dolazi: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu (leallehumjeršudun).” (El-Bekara, 186.)

Islamski učenjaci kažu da ”rušd” u sebi krije ova značenja:

– pogoditi istinu;

– ispravan postupak u svakoj situaciji;

– Idenje Pravim putem ( kretanje u ispravnom smjeru).

Ako ti Allah podari ”rušd”, to znači da ti je dao veliko dobro. Ako ti Allah podari ”rušd”, onda to znači da te On vodi Pravim putem, a koga Allah vodi Pravim putem, On blagoslovi njegove korake.

Stoga Allah oporučuje da uvijek ponavljamo: ”I reci: ‘Gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga.”’ (El-Kehf, 24.)

Iz ovog ajeta učimo da ”rušd” skraćuje faze našeg životnog putovanja, smanjuje patnje i poteškoće i povećava rezultate.

Kada se Musa, a.s., sreo sa dobrim i pobožnim čovjekom (Hidrom), nije tražio ništa osim ”rušda”, kao što dolazi u ajetu: “Mogu li da te pratim” – upita ga Musa – “ali da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen (Mimma ullimte rušda)?” (El-Kehf, 66.)

Molim Allaha da nam podari ”rušd”, razboritost i prisebnost, posebno onima koji su na sebe preuzeli emanet vođstva (političkog i vjerskog), jer nam je danas, u vremenu svekolike smutnje, toliko potrebna razboritost, prisebnost i promišljeno djelovanje.

Jer, kada nam Svemogući Allah olakša uzroke koji vode do ”rušda”, to znači da nam je pripremio i olakšao uzroke koji vode uspjehu i sreći na ovome te spasu na budućem svijetu.

<