<

Javni konkurs o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac”

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima (“Sl.novine F BiH”, broj: 66/13 i 100/13),člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu F BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine F BiH“ broj; 17/14), Odluke o uvjetima raspolaganja nekretninama i mjerama poticaja poduzetništva na području poslovne zone „Ratkovac“

(„Službene novine Grada Cazin“, broj: 3/18 i 1/19) i Odluke Gradskog vijeća Cazin o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Cazina broj: 01/GV-05-8900/19 od 09.08.2019. godine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ “Ratkovac” o b j a v lj u j e J A V N I K O N K U R S o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Cazina u PZ „Ratkovac“

Kompletan Javni konkurs se može preuzeti OVDJE!

Općina Cazin

<