Da li je iko vidio pregradu koju je izgradio Zulkarnejn s ciljem sprečavanja izlaska Jedžudža i Medžudža?

Jedan je ashab vidio tu pregradu, a imam Buhari bilježi hadis mu’alek u kojem se to spominje, potvrđujući viđenje: “Čovjek je rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Vidio sam pregradu, poput šivene odjeće’1, a Poslanik mu, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđujući njegov govor, reče: ‘Vidio si!’”

Ibn Hadžer navodi slijedeće: “Hadis prenosi Ibn Ebi Omer od Se’ida ibn Ebi Urbe, a ovaj od Katade, od jednog Medinelije, koji je rekao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem: “O Allahov Poslaniče, vidio sam pregradu Jedžudža i Medžudža.“ – “Kakva je?” – upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a čovjek reče: “Poput šivene odjeće u bojama, red crvene, pa red crne.“ A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu potvrdi: “Zaista si je vidio.“2

Hafiz Ibn Kesir spominje jednu priču o toj pregradi i pokušajima pojedinih vladara da dođu do nje: “Halifa El-Vasik3 je slao neke svoje namjesnike, spremivši s njima vojsku i pratnju, da dođu do pregrade i odrede gdje se tačno nalazi, te da mu opišu kako tačno izgleda kada se vrate. Oni su išli od zemlje do zemlje, i od kraljevstva do kraljevstva, dok nisu došli do nje. Našli su da je izgrađena od željeza i bakra, a prenijeli su da su vidjeli ogromna vrata, na kojima su bili ogromni katanci. Vidjeli su i građevine od cigla i gradilište gdje se pravi toranj. Kraj zida su bili stražari iz kraljevstva koje se nalazilo u blizini. Zid je ogroman i visok, nije ga moguće preći, kao ni planine koje su oko njega. Nakon što su odsustvovali više od dvije godine vratili su se kućama, a pričali su o nevjerovatnim i čudnim stvarima koje su vidjeli.“4

Ibn Kesir ne navodi lanac prenosilaca ove priče, niti spominje išta više u vezi nje, pa Allah najbolje zna da li je ispravna.

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi