<

Večeras je nevrijeme i jak vjetar po većini Bosne, učite onda noćas ovu dovu koja se uči prilikom jakog vjetra

Dova je razgovor roba sa Rabbom i iznošenje Njemu svojih muka.

Dova je, zapravo, ibadet – oružje vjernika, stub dina, svijetlo nebesa i zemlje.

Dova prilikom puhanja jakog vjetra:
Allahumme inniii es’eluke hajreha ve e’uzu bike min šerriha.
Allahu moj, molim Te za dobro koje vjetar sa sobom donosi, a utječem Ti se od njegova zla!

akos.ba

VJETAR JE OD ALLAHOVIH AJETA-KOSMIČKIH, NJIME KAŽNJAVA KOGA HOĆE I MILOST SPUŠTA KOME HOĆE.
Zahvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji druga nema, i neka je salavat i spas na Njegova roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe.

Mi smo svjedoci da svremena na vrijeme čujemo na vijestima kako se desila vremenska nepogoda kojoj su prethodili jaki vjetrovi, koji su čupali ili obarali drveće i dalekovode.

Kako da se ponaša čovjek kad nas zadese vremenske nepogode!

Kur’an i Sunet ukazuju da je vjetar od Allahovih ajeta – kevnijeti (kosmičkih), kojima ukazuje na nekoliko stvari:

1 – Vjetrom Allah upozorava ljude ne bi li se vratili Njemu, i kažnjava njime narode koji su poricali ono što je Allah objavio preko svojih Poslanika.

Kaže uzvišeni: “I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao – a bilo je prije njega i poslije njega poslanika: ‘Obožavajte samo Allaha, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikom danu. Oni su odgovorili: ‘Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje ako istinu govoriš’”.

I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi’ – Ne to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi’.

A kakav je to bio vjetar: “koji voljom Gospodara svog, sve ruši. I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grešni”. (Prevod ajeta od 21 do 25 iz sure Al-Ahqaf)

I kaže Uzvišeni: “I narod Ada nije vjerovao, – pa kakve su bile kazna Moja i opomene moje?! Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao, i ljude dizao, kao da su palmina stabla isčupana, i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje?!” (prevod ajeta od 18 do 21 iz sure Al-Qamer).

Kaže Uzvišeni: “Semud i Ad su Smak svijeta poricali, pa je Semud uništen glasom strahovitim, a Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim, kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio, i vidiš li da je iko od njih ostao?” (Prevod ajeta od 4 do 8iz sure El-Haqqa).

2 – Vjetrom Allah spušta svoju milost i njime pomaže svoje pokorne sljedbenike:

Kaže Uzvišeni: “I Mi smo dali da mu služi (riječ je o Sulejmanu): vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio”.(Prevod 36 ajeta iz sure Sad)

“A Sulejmanu smo podčinili – vjetar” (Prevod 12 ajeta iz sure Saba).

Rekao je Poslanik: “Pomognut sam vjetrom – koji je puhao sa istoka u bici Al-Handek, a uništen je narod Ada vjetrom – koji je puhao sa zapada” (Hadis bilježi hadis Buharija:1035).

3 – Vjetar sa sobom nosi zlo za koje ljudi ne znaju šta se iza njega krije:

Kaže Uzvišeni: “I o narodu Ada, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, pored čega god je prošao, nista nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio” (prevod ajeta od 41 do 42 iz sure Ad-Dariyat). “I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi’ – Ne to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi”. (Prevod ajeta od 21 do 25 iz sure Al-Ahqaf)

4 – Vjetar je od Allahovih ajeta – kevnijeti (kosmičkih), On njime zastrašuje srca ljudi – koja se boje Allaha, jer ima ljudskih srca koja ne reaguju na Allahove ajete i opomene, koliko god ih On opominjao. Zato kaže Uzvišeni: “Mi ih zastrašujemo, ali njima to samo povećava ionako veliko bezvjerstvo” (Prevod 60 ajeta iz sure Al-Isra).

Srca ljudi su takva da se ponekad zastraše i time probude iz nemara i zaborava prema Allahu , zato kaže Uzvišeni: “A kad bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: “Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?” Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, i oni se raduju. A što se tiče onih čija su srca bolesna, ona im je nevjerovanje dodala na nevjerovanje koje već imaju, i oni kao nevjernici umiru” (Prevod 124 I 125 ajeta iz sure At-Tawba).

5 – Kako se ponašao Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kada bi vidio i osjetio da puše jak vjetar:

Kaže Aiša, radijallahu anha: ‘Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kad zapuše vjetar je dovio Allahu riječima: ”Allahumme inni eseluke hajreha, ve hajre ma fiha, ve hajre ma ursilet bihi, ve e’uzu bike min šeriha, ve šeri ma fiha, ve šeri ma ursilet bihi”. Pa kad zapuše vjetar i naoblači se nebo, primjetilo bi se na njegovom licu, uznemirio bi se kretajući se, pa kad zapada kiša smirio bi se i otišlo bi to od njega, pa sam ga upitala zašto je takav? Odgovorio je: ‘Draga A’iša, možda je to kao što je rekao narod Ada: ‘I kad ugledaše oblak na obzorju, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ‘Ovaj nam oblak kišu donosi’ – Ne to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi” (Prevod ajeta od 21 do 25 iz sure Al-Akqaf). A u drugoj predaji je odgovorio: “Bojao sam se da nije kazna, kažnjava Allah time narode” ( Muslim:899).

mr. Nihad Ljakić.

<