<

Upozoravanje na utjerivanje u laž, nemarnost i poigravanje sa Kur’anom / Sura Junus

Imena sure:

Junus – zbog kazivanja o Allahovom vjerovjesniku Junusu, alejhis selam.

Intencije sure:

Glavna intencija sure: poziv u vjerovanje u Allaha koji spašava robove od Njegove kazne na dunjaluku i ahiretu prije isteka roka (tj. ako povjeruju), te upozoravanje na utjerivanje u laž, nemarnost i poigravanje sa Kur’anom, uz nepobitne dokaze njegove istinitosti. Uistinu, kada istekne vrijeme, onaj koji nije vjerovao izložio je sebe dunjalučkoj i ahiretskoj kazni.

Suru možemo podijeliti u 4 teme:

1. Uvod, u kojem Allah poziva u iman prije nego je prekasno

2. Debata sa nevjernicima uz poziv u vjerivanje prije nego bude prekasno. Ovdje nalazimo mnoštvo dokaza kojima Allah pobija nevjerničke tvrdnje

3. Dva kazivanja koja ukazuju da iman spašava od Allahove kazne i da onaj koji ne vjeruje izlaže sebe Allahovoj kazni. To je kazivanje o Nuhu i kazivanje o Musi, alejhimas-selam.

4. Zaključak kao potvrda prethodno spomenutog, vraćanjem upozorenja na utjerivanje u laž Allahovih ajeta, govorom o Junusovom, alejhis selam, narodu, te podsticanjem na kosmičke dokaze (nebesa i zemlja) koji ukazuju na prirodnu vjeru čovjeka – fitru. Sura završava ajetima o Allahovim blagodatima i kazni, pozivajući u iman prije nego bude prekasno.

Povezanost imena sa intencijom:

Junusov narod je narod koji je, nakon što je uvidio da će ih zadesiti Allahova kazna zbog nevjerstva, povjerovao u cjelosti, što je bio sebeb da Allah odagna kaznu od njih i da im daruje da uživaju do smrtnog časa. Ova priča je simbol koji se potpuno poklapa sa intencijom i tematikom sure, pa sura nosi ime Junus.

Povezanost početka i kraja:

Sura počinje pozivom u Kur’an, da bi u poslednjem ajetu Allah ponovo naredio Svom poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, da slijedi ono što mu se objavljuje.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Preuzeto iz djela el-Muhtesar
El-Muhtesar fit tefsir je komentar Kur’ana kojeg je objavio Centar za tefsir i Kur’anske studije (مركز التفسير للدراسات القرآنية) u Saudijskoj Arabiji.
Ideja je bila da se vjernicima približi komentar Kur’ana koji neće biti naporan i težak za shvatanje i koji je lak za korišćenje jer ide uz stranice mushafa, za razliku od prijašnjih tefsira gdje je potrebno dobro poznavanje šerijatskih nauka i arapskog jezika za čitanje tefsira.
Tekst tefsira je napisao šejh Muhammed ibn Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti

<