<

UMRLU OSOBU NE SMIJETE OVAKO NAZIVATI

Često se u novinama može naići na vijest o smrti pojedinih ljudi ili iskazivanje saučešća porodici umrlog gdje se umrli spominje kao „magfur“ tj. onaj kome je oprošteno ili „merhum“ tj. onaj kome se smilovalo i slično tome što je sve od izraza kojima se ukazuje da je umrli od stanovnika Dženneta.

Nije nepoznato svakom onom koji posjeduje znanje o islamu i islamskom ubjeđenju da ovu činjenicu zna jedino Allah, subhanehu ve te’ala, i da je ubjeđenje ehli sunneta ve-l-džemata da nije dozvoljeno ni za koga tvrditi da je u Džennetu ili Vatri osim s jasnim dokazom iz plemenitog Kur’ana kao što je tvrdnja za Ebu Leheba (da je u Vatri) ili s dokazom od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kao što je tvrdnja za desetoricu ashaba da su u Džennetu i drugi. Spomenute riječi imaju značenje da je umrlom već oprošteno i da mu se već smilovalo. Takve riječi treba zamijeniti riječima „gaferallahu lehu“ tj. da mu Allah oprosti ili „rahimehullahu“ tj. da mu se Allah smiluje i drugih riječi koje imaju značenje dove za umrlog.

Allaha molim da nas sve uputi na Pravi put. Neka je salavat i selam na našeg Vjerovjesnika, njegovu porodicu i sve ashabe.

(Abdul-Aziz b. Abdullah b. Baz, Fetava islamijje, 2/57.)

<