Učite ovu suru i nikada nećete osjetiti neimaštinu! Hadis koji govori o tome, transkripcija na latinici i prevod

Za ovu suru od ibn Mesuda se prenosi da je rekao:

“Čuo sam Allahovog Poslanika da kaže: ‘Ko prouči suru El-Vakia svake noći nikada neće osjetiti neimaštinu”.

Interesantan detalj iz doba Poslanika, a.s., koji se veže za ajete ove sure jeste kada je jedan beduin došao i rekao Poslaniku, a.s., da je Uzvišeni spomenuo drvo u Džennetu koje može nauditi vjernicima, jer ima bodlje.

Poslanik, a.s., je proučio: “Fi sidrin mahdud” – među lotosovim drvećem bez bodlji.Umjesto bodlji na lotosu bit će plodovi. Ti plodovi će nicati u 72 vrste okusa.

Prema određenim mišljenjima jedino u ovoj suri se spominju i banane i to u ajetu: “Fi talhin mendud”.

Za one koji ne znaju učiti i čitati Kur’an, nudimo tursku transkripciju:

(1) izâ vekâatil vâkiatü
(2) leyse livak’atiha kazibeh
(3) hafidatün râfiatün
(4) iza rüccetil’ardu reccen
(5) ve büssetilcibalü bessen
(6) fekanet hebâen münbessen
(7) ve küntüm ezvâcen selâseh
(8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh
(9) ve ashabül mes’emeti maashabül mes’emeh
(10) ves sabikunes sâbikune
(11) ülâikel mukarrebune
(12) fiy cennatin naiym
(13) sülletün minel’evveliyne
(14) ve kaliylün minel’ahiriyn
(15) alâ sürürin mevdûnetin
(16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn.
(17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne
(18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maiynin
(19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune
(20) ve fakihetin mimma yetehayyerune
(21) ve lahmi tayrin mimma yestehune
(22) ve hurün iynün
(23) keemsalil lü’lüilmeknun
(24) cezâen bimâ kânu yamelûn
(25) lâ yesmeune fiyha lagven ve la te’siymen
(26) illâ kiylen selâmen selâma
(27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn
(28) fiy sidrin mahdudin
(29) ve talhin mendudin
(30) ve zillin memdudin
(31) ve mâin meskubin
(32) ve fâkihetin kesiyretin
(33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin
(34) ve fürusin merfuah
(35) inna ense’nahünne insâen
(36) fecealnahünne ebkaren
(37) uruben etraben
(38) liashabilyemiyn
(39) sülletün minel’evveliyne
(40) ve sülletün minel’ahiriyn
(41) ve ashabüssimâli mâ ashabüssimâl
(42) fiy semumin ve hamiymin
(43) ve zillin min yahmumin
(44) lâ bâridin ve lâ keriym
(45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn
(46) ve kanu yusirrune alelhinsil aziym
(47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve izâmen einna lemebusune
(48) eve abaünel’evvelun
(49) kul innel’evveliyne vel’ahiriyne
(50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum
(51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune.
(52) leâkilune min seçerin min zakkûmin
(53) femâliune minhel bütûne
(54) fesâribune aleyhi minel hamiym
(55) fesâribune sürbelhiym
(56) haza nüzülühüm yevmed diyn
(57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun
(58) efereeytüm ma tümnûn
(59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun
(60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukiyne
(61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünsieküm fiy ma lâ talemu

(62) ve lekad alimtümün nes’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne
(63) efereeytüm ma tahrüsûn
(64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun
(65) lev nesaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun
(66) inna lemugremune
(67) bel nahnü mahrumun
(68) efereeytümül maelleziy tesrebun
(69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun
(70) lev nesaü cealnahü ücacen felevla teskürune
(71) efereeytümün narelletiy turun
(72) eentüm ense’tüm secereteha em nahnülmünsiun
(73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn
(74) fesebbih bismi rabbikelaziym
(75) felâ uksimü bimevâkin nücumi
(76) ve innehu lekasemün lev talemune aziymün
(77) innehu lekur’ânün kerîymün
(78) fiy kitabin meknunin
(79) lâ yemessuhu illel mutahherun.
(80) tenziylün min rabbil âlemiyn
(81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun
(82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun
(83) felevlâ izâ belegatil hulkume
(84) ve entüm hiyneizin tenzurûne
(85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun
(86) felevlâ in küntüm gayre mediyniyne
(87) terciuneha in küntüm sadikiyn
(88) feemma in kane minel mukarrebiyne
(89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naiym
(90) ve emma inkane min ashabil yemiyni
(91) feselâmün leke min ashabilyemiyn
(92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn
(93) fenüzülün min hamiymin
(94) ve tasliyetü cahiym
(95) inne haza lehüve hakkul yakiyn
(96) fessebbih bismi rabbikel aziym.

Prijevod Sure Vakia

SURA 56.

Al-Waqi’a – Događaj

( Mekka – 96 ajeta )

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kada se Događaj dogodi –
događanje njegovo niko neće poricati –
neke će poniziti, a neke uzvisiti;
kad se Zemlja jako potrese
i brda se u komadiće zdrobe,
i postanu prašina razasuta,
vas će tri vrste biti:
oni sretni – ko su sretni?!
i oni nesretni – ko su nesretni?!
i oni prvi – uvijek prvi!
Oni će Allahu bliski biti
u džennetskim baščama naslada –
biće ih mnogo od naroda drevnih,
a malo od kasnijih –
na divanima izvezenim,
jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti;
služiće ih vječno mladi mladići,
sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg –
od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti –
i voćem koje će sami birati,
i mesom ptičijim kakvo budu željeli.
U njima će biti i hurije očiju krupnih,
slične biseru u školjkama skrivenom –
kao nagrada za ono što su činili.
U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni,
nego samo riječi: “Mir, mir!”
A oni sretni – ko su sretni?!
Biće među lotosovim drvećem bez bodlji,
i među bananama plodovima nanizanim
i u hladovini prostranoj,
pored vode tekuće
i usred voća svakovrsnog
kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti,
i na posteljama uzdignutim.
Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti
i djevicama ih učiniti
milim muževima njihovim, i godina istih
za one sretne;
biće ih mnogo od naroda drevnih,
a mnogo i od kasnijih.
A oni nesretni – ko su nesretni?!
Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj
i u sjeni dima čađavog,
u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
Oni su prije toga raskošnim životom živjeli
i uporno teške grijehe činili
i govorili: “Zar kada umremo i zemlje i kosti postanemo – zar ćemo zbilja biti oživljeni,
zar i drevni naši preci?”
Reci: “I drevni i kasniji,
u određeno vrijeme, jednog određenog dana biće sakupljeni,
i tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje,
sigurno, s drveta Zekkum jesti,
i njime ćete trbuhe puniti,
pa zatim na to ključalu vodu piti,
poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti;
to će na onome svijetu biti gošćenje njihovo!
Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete?
Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete
vi oblik dajete ili Mi to činimo?
Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti, i niko nas ne može spriječiti
da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo.
Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?
Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete?
Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?
Ako hoćemo možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali:
“Mi smo, doista, oštećeni,
čak smo svega lišeni!”
Kažite vi Meni: vodu koju pijete –
da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?
Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni?
Kažite vi Meni: vatru koju palite –
da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?
Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače;
zato hvali Gospodara svoga Veličanstvenog!
I kunem se časom kad se zvijezde gube,
a to je, da znate, zakletva velika,
on je, zaista, Kur’an plemeniti
u Knjizi brižljivo čuvanoj –
dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti,
on je Objava od Gospodara svjetova.
Pa, kako ovaj govor omalovažavate
i umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana – vi u njega ne vjerujete?
a zašto vi kad duša do guše dopre,
i kad vi budete tada gledali,
a Mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite,
zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti
ne povratite, ako istinu govorite?
I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski –
udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu!
A ako bude jedan od onih koji su sretni –
pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!
A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali,
pa, ključalom vodom biće ugošćen
i u ognju prženjem.
Sama je istina, zbilja, sve ovo –
zato hvali ime Gospodara svoga Veličanstvenog!

Izvor:novihorizonti.ba