<

Stremi ka onom sa čim je Poslanik došao

Ebu Muhammed Abdullah ibn Amr ibnul-As, radijallahu anhu, je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ‘ Niko od vas neće biti pravi vjernik dok njegova stremljenja ne budu slijedila ono sa čim sam ja došao.’“ (hasen-sahih, a bilježimo ga u djelu Kitabul-hudžeh sa vjerodostojnim lancem prenosilaca)

Puni naziv autora i djela Kitabul-hudžeh je Nasr ibn Ibrahim el-Makdisi, a puni naziv djela je: El-Hudžeh ‘ala tarik suluki tarikil-mehadžeh. Uzvišeni Allah kaže: „ I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (En- Nisa’, 65) A u drugom ajetu Uzvišeni Allah kaže: „ Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. „ (El-Ahzab, 36)

Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Niko od vas neće biti pravi vjernik, odnosno neće biti potpunog imana (vjere). Kada čovjek razmisli o svim vrstama grijeha vidjet će da oni nastaju kada čovjek da prednost strastima nad onim što vole Allah, dželle šanuhu , i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Zato je Uzvišeni Allah kazao za mušrike: „ Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.“ ( El-Kasas, 50)

Iz riječi Uzvišenog Allaha u ovom ajetu: „ A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu?“, razumijevamo da onaj čija strast bude polazila od Allahove upute, tada je to pohvalno. Ali ako joj ne bude polazište Allahova uputa, tada se radi o nečemu što je loše i pokuđeno.

Poznato je da ako se općenito kaže da neko slijedi svoja stremljenja, misli se na ostavljanje istine i prihvatanje njene suprotnosti kako bi se duši udovoljilo. Zato se na nekoliko mjesta u Kur’anu zabranjuje slijeđenje strasti, evo samo nekoliko ajeta o tome: „ I ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta.“ ( Sad, 26) „A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara strepio i dušu svoju od strasti uzdržao, Džennet će boraviše biti sigurno.“ (En-Nazi’at, 40-41)

Jedna od poruka ovog hadisa jeste i ta da se čovjek upozorava da ne daje prednost nečemu drugom u odnosu na šerijatske tekstove, jer mu nije dozvoljeno dati prednost željama ili prohtjevima, ili onome što njegov razum pretpostavlja da je ispravno, ili da prednost daje onome što su ljudi uobičajili da rade. Istinski iman predstavlja davanje prednosti šerijatskih tekstovima i njihovim značenjima u odnosu na sve drugo što je suprotno njima. Uzvišeni Allah kaže: „ Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte pored Njega nekog drugog kao zaštitnika. A kako vi malo pouku primate! „ ( El-E’araf,3)

Poruka ovog hadisa je u tome da je čovjek dužan da prvo traži dokaze za određena šerijatska pitanja, pa tek onda da na njima gradi svoj stav i mišljenje.

Izvor: Nevevijeva Zbirka hadisa – komentar

Autor: SA’D IBN NASIR EŠ-ŠISR

Za Akos.ba pripremila: Arnela M.

 

<