<

Stigao najdraži gost, počeo ramazan

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Brate i sestro, želiš li oprost grijeha, želiš li da ti se dobra djela umnogostruče, a deredže i stepeni u Džennetu povećaju, nadaš li se oprostu Milostivog Allaha, žudiš li za džennetskim rijekama, dvorcima i vječnim užicima?

Ako to iskreno želiš i ako u toku ramazana budeš radio/la sljedeća djela postići ćeš, uz Allahovu pomoć, to što želiš.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzet nekih 12 sati, a koje će te sto godina udaljiti od vatre i napravit će između tebe i džehennemske vatre tranše koliko je između nebesa i Zemlje.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzeti otprilike 3 sata, a zbog kojeg će ti se upisati kantari nagrade, a jedan kantar je vrjedniji od dunjaluka i svega što je na njemu.

Imaš mogućnost da radiš djelo koje će ti uzeti 2 sata, a za njega ćeš dobiti nagradu kao za hadž i umru.

Možeš raditi djelo koje traje sat vremena, a da dobiješ nagradu kao što je nagrada za primljeni hadž.

Možeš raditi djelo koje će ti uzeti svega pola sata, a da dobiješ nagradu kao za pet obavljenih umri i još će ti biti sagrađena kuća u Džennetu.

Možeš raditi djelo koje traje 15 minuta, a da na tebe salavat donosi 70.000 meleka koji mole Allaha da ti podari Džennet.

Možeš raditi djelo koje traje samo jednu minutu, a da dobiješ nagradu koja je bolja od stotinu deva koje podijeliš kao sadaku, od stotinu konja koji se koriste u džihadu i od oslobađanja stotinu robova u ime Allaha.

Možeš raditi dobro djelo koje traje pola minute, a da ti za to djelo bude upisano milion dobrih djela i izbrisano milion grijeha, te da ti bude sagrađena kuća u Džennetu.

I na kraju, imaš mogućnost uraditi djelo koje također traje pola minute, a da ti za to djelo bude upisano bilion sevaba, uz Allahovu pomoć. Pa hajde da se upoznamo sa ovim džennetskim riznicama u ramazanu.

Prva džennetska riznica

Šta misliš o nagradi koja iznosi koliko i nagrada za 210 hadževa i 180 umri u roku od trideset dana?

Naime, ako klanjaš pet propisanih namaza u džematu dobijaš nagradu kao za pet obavljenih hadžova, a za obavljenje sunnete poslije i prije farzova, dobijaš nagradu pet umri.

Prenosi se od Ebu Umame, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko ode u džamiju da klanja farz-namaz u džematu, nagrada mu je poput nagrade za obavljeni hadž, a ko ode da klanja nafilu, nagrada mu je poput nagrade za obavljenu umru.” (Sahihul-džami, hadis br. 6556. – hadis je hasen) Dakle, to je kao nagrada za 150 hadževa i 150 umri za 30 dana.

Od Enesa ibn Malika prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko klanja sabah u džematu, zatim zikri dok sunce ne izađe, a onda klanja dva rekata duha-namaza, ima nagradu kao da je obavio hadž i umru.”  (Silsila es-sahiha, hadis br. 3403)

Zatim, od Ebu Umame se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko ode u džamiju da nauči korisno znanje ili da nekog poduči hajru, ima nagradu kao za obavljeni hadž.” (Sahih et-tergib, 86. – hadis je hasen sahih)

Druga džennetska riznica

Onaj ko klanja 12 rekata nafile u toku dana, bit će mu sagrađena kuća u Džennetu. Prenosi se od Ummu Habibe da je čula Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je rekao: ”Ko klanja 12 rekata nafile u toku dana, bit će mu sagrađena kuća u džennetu.” (Muslim) A to znači za trideset dana ramazana, trideset kuća u Džennetu.

Treća džennetska riznica

Ko provede noć u namazu i prouči 1.000 ajeta, bit će mu upisan kantar nagrade, a on je bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. Prenosi Abdullah ibn Amr ibn As da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko probdije noć sa deset ajeta, neće biti upisan u nemarne, ko probdije noć sa 100 ajeta bit će upisan  među one koji bdiju noći u ime Allaha (el-kanitun), a ko probdije noć sa 1.000 ajeta, bit će upisan među one koji će dobiti kantar nagrade (el-mukantarin).”  (El-miškat, 1201., – hadis je hasen)

Četvrta džennetska riznica

Dva miliona i 100.000 salavata od strane meleka, i 30 dova za ulazak u Džennet.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, glasnik (melek) doziva: ‘Čist si i čisti su tvoji koraci i pripremljeno ti je mjesto u Džennetu.” (Sahih et-tergib, br. 3476.)

A od Alije, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Koji god musliman posjeti brata muslimana izjutra, na njega salavat donosi 70.000 meleka dok se ne smrkne, a koji god musliman posjeti muslimana naveče, na njega salavat donosi 70.000 meleka dok ne svane.” (Sahih et-tergib, br. 2578.)

Peta džennetska riznica

Tri hiljade godina udaljenosti od vatre i 30 tranšea (hendeka) udaljenosti od džehennemske vatre.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu, bit će udaljen od vatre stotinu godina hoda.” (Imam Taberani, šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim – sahih li gajrihi) Trideset dana jednako je 3.000 godina udaljenosti od vatre.

A Ebu Derda prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah će, između njega i vatre, načiniti hendek koji je širok  kolika je razdaljina između nebesa i Zemlje. ” (Taberani)

Šesta džennetska riznica

Nagrada koja je vrjednija od 6.000 deva podjeljenih kao sadaka, 6.000 konja korištenih u džihadu, 6.000 robova oslobođenih u ime Allaha.

Amr ibn Šuajb prenosi od svoga djeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: ”Ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: subhanallah, bolje mu je nego sadaka 100 deva, ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: el-hamdu lillah, bolje mu je od sto konja koji se koriste u džihadu, ko prije izlaska i prije zalaska sunca sto puta kaže: Allahu ekber, bolje mu je nego sto oslobođenih robova, ko prije izlaska i prije zalaska sunca kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šejin kadir, na Sudnjem danu neće biti proživljen niko bolji od njega, osim onoga ko je učio kao i on ili više od toga. (Sahih et-tergib, br. 658. – hadis je hasen)

Sedma džennetska riznica

Trideset miliona dobrih djela, 30 miliona izbrisanih grijeha i 30 kuća u Džennetu.

Prenosi se od Omera, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko izađe na tržnicu i kaže: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul-mulku ve lehul-hamdu juhji ve jumit ve huve hajjun la jemut bijedihil-hajr ve huve ala kulli šejin kadir, – piše mu se milion sevaba, briše milion grijeha i bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Sahihul-džami’).

Osma džennetska riznica

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Ko čini istigfar (traži oprost) za muslimane i muslimanke imat će nagradu za svakog od njih.” (Sahihul-džami’) Stoga, ne propustimo ovu ramazansku priliku, kada se dobra djela umnogostručavaju, da se na vagi naših dobrih djela nađu ove džennetske riznice.

saff.ba

<