<

Šta činiti ako domaćin ne izađe iz kuće, a znamo da je u kući?

Islamsko ponašanje pri ulasku u tuđu kuću

„O vjernici, u tuđekuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite: to vamje bolje, poučite se“ ( En-Nur, 27)

Ovim Kur’anski ajetom, Svevišnji nas poučava osnovnim pravilima ponašanja prilikom našeg ulaska u tuđe kuće. Na osnovu navedenog ajeta Poslanik a.s. je ukazao na islamski edeb-bonton u sferi međusobnog komuniciranja i posjećivanja. U interesu dosljednog primjenjivanja islamskih normi ponašanja ovi propisi se nameću kao obaveza.

Kad dolazimo pred tuđu kuću ili stan dužni smo pokucati ili pozvoniti. Ukoliko se vrata ne otvore nakon prvog kucanja, postupak ćemo ponoviti do tri puta u razmacima. To zbog toga što se može desiti da je dok kucamo ili zvonimo domaćin zauzet nekim neodložnim poslom koji mu ne dozvoljava da odmah odgovori na naš poziv. Ako nam se domaćin javi nazivamo ‘selam’ i izgovaramo svoje ime. Na pitanje „Ko je?“ , nedovoljno je samo reći: „Ja!“.

Jedne prilike je Poslaniku a.s. došao ashab Džabir r.a. i zakucao na njegova vrata. Poslanik a.s. ga je upitao: „Ko je?“, a on odgovori: „Ja!“ , na što Poslanik ljutito reče: „Ko ja,ja“ (svi smo mi „JA“)

Ukoliko se domaćin ne javi na treći poziv bez obzira što pouzdano znamo da je on u kući moramo se vratiti nazad, a nikako nastaviti i dalje sa lupanjem ili uznemiravanjem. To potvrđuje Allah dž.š. rekavši:

„ A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne, „vratite se“ – vi se vratite. Bolje vam je, a Allah zna ono sto radite.“ (En-Nur:28)

Domaćinovo je pravo da nas ne primi, a naša je obaveza da se vratimo i ne ljutimo se poslije toga. Izun (dozvolu) za ulazak u kuću može dati samo domaćin kuće (ako je prisutan). U principu dozvolu za ulazak u kuću muškarcu ne daju žena i djeca. Riječ „TESTE’NISU“ u kontekstu citiranog ajeta znači „dopuštanje“ ulaska u kuću s izrazima dobrodošlice i raspoloženja domaćina. Ako se na licu domaćina primjeti da mu nije po volji što dolazimo, jer možda remetimo neke njegove planove, bez ljutnje treba izbjeći ulazak, najavivši posjetu za drugi put.

Dok kucamo iščekujući da nam domaćin otvori vrata, sunnet je biti okrenut leđima ili bokom prema vratima, a nikako licem. Razlog je što gost može vidjeti nešto u kući domaćina što on ne bi želio (npr. lakse odjevenu njegovu majku, ženu i kćerku i sl.).

Prilikom iščekivanja ulaska u kuću nije dozvoljeno presluškivati na vratima kao i provirivati. To se smatra grijehom i povredom intime jednog domaćina.

Poslanik a.s. veli: „ Da neko proviri i vidi te bez tvoje dozvole, i ti se potom na njega baciš kamenom, pa mu oko izbiješ nisi griješan zbog toga.“ ( Buharija i Muslim )

Nakon ulaska i određivanja mjesta za sjedenje, dužni smo to poštovati i ne birati drugo mjesto. To zbog toga što nas domaćin želi zaštiti od pogleda a i druge od naših pogleda. Poslanik a.s. je rekao: „ Zaista i za pogled treba izun ( dozvola) „ Ne smijemo zbog naše znatiželje zavirivati niti doticati stvari iz neposredne blizine pošto se može desiti da otkrijemo nešto što za našeg domaćina predstavlja tajnu ili neprijatnost.

Po hadisu vezano za ovo pravilo Poslanik a.s. je rekao da „ ko pogleda u stvar svoga brata, bez njegove dozvole, kao da je pogledao u vatru.“ Roditelji imaju trenutke svoga intimnoga života i osame. Djecu i ostale ukućane treba privikavati na poštivanje pravila, odnosno vremena osame spomenutih u Kur’anu. U tri vremenska perioda ukućani su dužni tražiti dozvolu za ulazak svojim roditeljima. Kur’an o tome govori:

„O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštanje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i oni koji nisu polno zreli; prije jutarnjeg namaza i kada u podne odložite odjeću svoju i poslije obavljanja noćnog namaza. To su tri doba kada vi niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise! A Allah sve zna i mudar je.“ (En-Nur:58)

Jednom je Poslanik a.s. govoreći o adabima ulaska u kuću bio upitan: „ Allahov Poslaniče da li se ovo odnosi na nas i onda kad ulazimo našoj majci? Na što je on odgovorio, svakako, pošto se može desiti da je zateknete u stanju koje se neće svidjeti ni njoj ni vama.“

Ponekad ljudi dođu u situaciju kada nisu obavezni tražiti dozvolu za ulazak u kuću. To je onda kad su vanredne prilike kao što je požar, zemljotres, poplava i slično.

Molimo Allaha dž.š da nam pomogne na putu oživljavanja ovog zaboravljenog islamskog adaba koje preventivno djeluje na suzbijanje negativnih pojava među muslimanima.

<