<

Propast vladara je u savjetniku koji dobro priča, al’ ne radi dobro

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je hazreti Alija, radijallahu anhu, rekao: ”Ne budi onaj koji nije u stanju zahvaliti na onome što mu je dato, a želi da mu se povećaju blagodati koje već ima, onaj koji zabranjuje, a ne ostavlja zabranjeno, koji naređuje ljudima dobro, a sâm ga ne čini, koji voli dobre ljude, a ne radi djela koja oni rade, koji mrzi grješnike, a i sâm je takav, koji uzima prolazni dunjaluk, a ostavlja vječni Ahiret i koji mrzi smrt zbog svojih grijeha, a ne ostavlja grijehe tokom svog života.”

Es-Sirri es-Sakti, rekao je: ”Za svaki grijeh koji se učini iz požude ili strasti, nadat je se oprostu, a za svaki grijeh koji se učini iz oholosti, teško je nadati se oprostu, jer je Iblisova neposlušnost bila iz oholosti, a Ademova neposlušnost bila je iz požude.”

Neki islamski učenjaci su govorili: ”Četiri su temeljne nauke: fikh za vjeru, medicina za tijelo, astronomija za vrijeme i gramatika za jezik.”

Mudrac je rekao: ”Propast vladara je u savjetniku koji dobro priča, al’ ne radi dobro.”

Amr ibn Dinar, rekao je: ”Nema koraka koji čovjek može učiniti, nakon koraka radi izvršavanja farzova, a da će biti bolje nagrađen, od koraka radi posjete rodbini. Posjeta rodbini donosi nagradu na ovome svijetu i veliko dobro na budućem svijetu.”

Rečeno je: ”Nema koristi od razuma bez znanja, nema koristi od znanja bez razuma, nema koristi od razuma i znanja bez lijepog ponašanja, nema koristi od lijepog ponašanja bez ulaganja truda (idžtihada), a nema koristi od ulaganja truda bez upute.”

Upitan je jedan od dobrih prethodnika (selefu salih): ”Šta mi oporučuješ?”

Odgovorio je:

”Čuvaj svoj pogled povećat će ti se skrušenost;

Nemoj puno pričati, bit će ti darovana mudrost;

Ne pretjeruj u jelu, bit će ti olakšano izvršavanje ibadeta;

Ne uhodi i ne istražuj tuđe mahane, pa će i tvoje mahane ostati skrivene,

Ostavi govor o Allahovom Biću, odagnat ćeš sumnju i učvrstiti ubjeđenje.” 

 

<