Poslanikova hutba: Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio!

Od Seida b. Abdurrahmana se prenosi da je Allahov Poslanik rekao:

„Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujem. Od Njega pomoć, oprost i uputu tražim. U Njega vjerujem i Njemu sam zahvalan. Suprotstavljam se onim koji su Njemu nezahvalni. Svjedočim da je samo Allah Bog. Jedan i jedini. Koji nema supruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik. Allah je Muhammeda poslao sa uputom i vjerom istinitom, sa lijepim savjetom i hikmetom, u dobu kad je za neko vrijeme prekinuo slanje Svojih poslanika, kad su ljudi zalutali s Pravog puta, kad je znanje bilo neznato, kad je vrijeme stalo, a Čas obračuna se približio.

   Onaj ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku jeste na Pravom putu. Onaj ko se Njemu i Njegovom Poslaniku ne pokorava jeste u velikoj zabludi.

   Na prvom mjestu ja vam preporučujem da se Allaha bojite. Najbolje što jedan od vas može preporučiti svome drugu jeste da ga potakne na drugi svijet i naloži da se Allaha boji. Čuvajte se onoga što vam je Allah zabranio. Nema boljeg savjeta od toga. Nema boljeg ibadeta od toga. Pobožnost je najveći zalog na budućem svijetu. Ko izmiri svoj dug prema Allahu, tajno i javno, želeći samo Allahovo zadovoljstvo biće mu to najveći kapital na budućem svijetu kada će to čovjeku biti najpotrebnije, a sve ostalo što je uradio poželjeće da se između njega i toga nalazi udaljenost velika. Allah vas upozorava (na Svoje odredbe i zapovijedi). Allah je milostiv prema Svojim robovima (Alu Imran, 30). On je Taj Čiji je Govor Istina i Čije će obećanje biti ispunjeno. U tome nema nikakve sumnje, jer On kaže:

   Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima Svojim nepravičan. (Qaf, 29)

   Bojte se Allaha sada i ubuduće, tajno i javno. A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih prijeći i još mu veliku nagradu dati. (Talak, 5)

   Onaj ko se bude Allaha bojao postići će ono što želi. Bogobojaznost štiti čovjeka od kazne, čuva ga od mržnje i prezira. Ona mu obraz osvjetljava, uzdiže ga na viši stepen, a Gospodara Njegova čini zadovoljnim. Uzmite tu radost koja vam se pruža. Nemojte biti nehajni prema Allahovim odredbama.

   Ljudi, Allah vam je dao svoju Knjigu i pokazao Svoj put da bi označio one koji su iskreni i one koji to nisu. Činite drugima dobro, kao što je  Allah i vama dobro učinio.

  „Suprotstavite se Allahovim neprijateljima i Borite se Allahova radi, onako kako se treba boriti! On je vas izabrao (El-Hadždž, 78); i nazvao muslimanima, Da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. (El-Enfal, 42)

   Snaga i moć pripadaju samo Allahu. Slavite i veličajte Allaha i radite za dobro onoga svijeta. Onaj ko izmiri svoj dug prema  Allahu dovoljan mu je Allah kao zaštitnik od drugih ljudi, jer Allah oduzima život ljudima, a ne ljudi Allahu. On posjeduje ljude, a ljudi Njega ne posjeduju. Allah je najveći. Snaga i moć pripadaju samo Allahu, Velikom i Uzvišenom.“

 Osnovni izvori

Hutbu bilježi Kurtubi u djelu El-Džamiu li ahkamil- Kur’ani (18/98) ; Ibn Džerir Taberi u djelu Tarihut- Taberi ( 2/255); Ibn Kesir u djelu El- Bidajetu ven-nihajetu (3/252); Muhammed Halil Hatib u djelu Hutabur-Resuli (str.94); Ševki Dajf u djelu Tarihul-edebil-Arebi (2/115).

Stepen autentičnosti

Ibn Kesir navodi da je ova predaja mursel (ve fis-senedi irsalun) , odnosno da je njen lanac prenosilaca (sened) prekinut. Međutim ona je pojačana drugom predajom, pa je sa ovim pojačanjem promaknuta u stepen vjerodostojnosti.

Biografija prenosioca

Hutbu prenosi Seid b. Abdurrahman Džumehi, posttabia. Bio je kadija u Bagdadu sedamnaest godina u vremenu halife Haruna Rešida. Od njega je hadis preuzeo Lejs b. Sad ( umro 175.h.g.) zatim Ibn Vehb, Ali b.Hadžer i drugi. Ibn Mein, Nesai, Ebu Hatem i drugi smatraju ga pouzdanim prenosiocem. On je prema Ibn Meinu „sikatun“, a prema  Ebu Hatemu „salihun“, dok Nesao o njemu kaže „ Lejse bihi be sun“. Umro je 176.hidžretske godine u sedamdeset i drugoj godini života.

Izvor: Izbor Poslanikovih hutbi – Jusuf Ramić

Za Akos.ba pripremila: Emina Dž.