<

Podijelite ovo ! Najbolji dan za postiti mimo ramazana jer se time praštaju grijesi učinjeni tokom protekle godine i Bajram svih poslanika slijedi nam sad u ponedjeljak 10.8.2022.

Dan ašure je zastupljen kod muslimana, ali njegovo obilježavanje treba biti u skladu s Kur’anom i sunnetom.

Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju posebno jelo koje se zove ašure, slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća i začina, sedam ili više namirnica.

Time se podsjeća na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele.

Širom muslimanskog svijeta pa i u BiH, hašura je poznata kao slatka smjesa od žitarica, zrnevlja, kuhana i jede se desetog dana muharema, na Dan ašure.

U Sarajevu je ‘Sinanova tekija’ svečano obilježavala Dan ašure, ali ove godine će zbog koronevirusa, program će biti skroman, uz ograničen broj vjernika.

Deseti dan mjeseca muharema je još poznat kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika). Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a ima nekoliko značajnih događaja koji su se desili Božijim poslanicima na ovaj dan.

Evo nekih od tih događaja: Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma, a Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa.

Također je Junusa a.s izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora, a na taj dan je Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu.

Prenosi se i to da je trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila Jusufa a.s. iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti.

Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta. Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) takođe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina Ismaila.

Ocu Jusufa a.s, Jakub a.s povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom, a Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje bolesti. Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda a.s. je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca, a u hadisu se kaže: “Post ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni protekle godine!” (Muslim).

Među malobrojnim vjerskim mubarek danima islamskog svijeta je i Dan jevmul-ašure koji zauzima posebno mjesto. Po hidžretskom kalendaru mjesec muharrem je prvi mjesec u godini; jedan je od četiri važna mjeseca. Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kaže: “Najbolji post poslije ramazanskog je post u mjesecu muharremu.” (Muslim)

Veoma je pohvaljen deseti dan velikog mjeseca muharrema koji se naziva Dan ašure.

U hadisi-šerifu stoji: “Ko opskrbi svoju porodicu na dan ašure, njega će Allah opskrbiti za čitavu godinu.” (Džamius-Sagir)

Hazreti ibni Abbas, r.a., kaže: “Allahov Poslanik je postio dan ašure i naredio je da se posti taj dan.” (Muslim). Kada su ga pitali o danu ašure, Allahov Poslanik je rekao: “Briše grijehe godine prošle.” (Muslim)

Za razliku od Jevreja – deveti, deseti, i jedanaesti dan se posti. Na ovakav način postiti je sunnet. Muslimanska Nova godina počinje sa ovim mjesecom. Muslimani Novu godinu treba da provedu u ibadetu i u zadovoljstvu. Svaki musliman treba da zna svoju Novu godinu, svaki mubarek dan i noć, svaki mubarek mjesec i džumu.

Deseti dan muharrema ili jevmul-ašura su svi narodi i prije islama poštovali i cijenili. Ašura je bila poznata i predislamskim Arapima koji su postili taj dan. Kurejšije su taj post toga dana naslijedili od naroda koji su slijedili ranije poslanike, možda još od vremena Ibrahimovog šeri’ata. Pouzdano se zna da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., postio ovaj dan u Mekki, prije nego je učinio Hidžru u Medinu. Ovaj mubarek dan pada na 10. (deseti) dan mjeseca muharrema hidžretske godine. To je dan koji se naziva “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika).

Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. šejh Abdulkader el-Gejlani navodi u svom djelu El-Gun-je, na taj dan između ostalog dogodilo se:

Musa je uspio sa Izraelićanima prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od terora Faraona;

Nuh pejgamber se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa; Junus pejgambera je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora; Allah, dž.š., stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu; Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa pejgambera iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti; Rođen, a i uklonjen sa ovog svijeta Isa, a.s.; Rođen Ibrahim pejgamber, toga dana je spašen (od vatre u koju je bačen), na taj dan mu je otkupljen sin Ismail, kojeg je htio žrtvovati; Ostarjelom Jakub-pejgamberu povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom, a Ejjubu pejgamberu zdravlje poslije bolesti; Sulejman pejgamber preuzeo nad Izraelićanima vladarsku upravu; Desetog dana muharrema desilo se i stradanje h. Husejna i Poslanikove porodice na Karbeli 61. godine po hidžri.

Pozivajući se na pojedine komentare Kur’ana, šejh Ismail Hakki El-Bursevi u svom komentaru Kur’ana (Ruhul-bejan) navodi: “Znaj da su se Nuh, a.s. i oni koji su se sa njim iz lađe iskrcali na jevmi-ašuru, pa je Nuh, a.s., u znak zahvalnostu Uzvišenom, na taj dan postio, a i drugima je naredio da poste. Njima je na lađi, inače, bilo ponestalo hrane, pa su pojedinci među njima prikupili ono što im je ostalo: neko pregršt pšenice, neko leće, neko leblebije… dok nisu sakupili sedam vrsta, pa ih je Nuh, a.s. na tlu, nakon što se potop povukao, skuhao, te su tim jelom iftarili i svi odreda se zaštitili. To je bilo prvo jelo koje je kuhano na zemlji nakon potopa. Ljudi su to prihvatili za običaj, za koji slijedi izuzetna nagrada ako se primjenjuje zato da bi se nahranili siromašni i gladni.

Prenosi Mes’ud r.a., da je Muhammed a.s., rekao: “Allah dž.š. je odabrao četiri dana, odabrao je četiri mubarek mjeseca, odabrao je četiri žene u islamu, odabrao je četiri prvaka od naroda, četiri čovjeka su ta koja Džennet željan čeka da ga nastane.

Što se tiče dana, džuma je najodabraniji dan. Drugi dan je jevmu-ašura. Treći dan je jevmu-nahret (kurban) i idil-fitr. To su ta četiri dana. Što se tiče mjeseca, njihove odabranosti, prvi je redžeb, pa zulkade, zul-hidždže i muharrem. Što se tiče one ćetiri žene koje je Allah dž.š. odabrao, prva je Mejrema (kći Imranova i majka Isaa a.s., Hatidža r.a. (žena Allahovog Poslanika,), Asija kći Muzenama (žena Faraona), i četvrta je hazreti Fatima (kćerka Allahovog Poslanika). Što se tiče prvaka od naroda, svaki narod ima svog prvaka: Muhammed a.s. je prvak Arapa, Selmani Farisija je prvak Perzijanaca, Šuhejbe je prvak od Vizantinaca i Bilal Habešija je prvak kod Abesinaca.

U vezi sa ovim blagdanom Muhammed a.s. je rekao: “Pet je vremena kada Allah dž.š. neće odbiti dovu roba” u tih pet vremena ubraja i noć jevmu-ašura (desetu noć Muharrema). Nafila-namaz povodom jevmu-Ašure Uoči desetog dana Muharrema lijepo je klanjati posebnu nafilu. Nafila se sastoji od osam rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na kijamu prvog rekata klanjač uči: Subhaneke…, Euzu…, Bismille…, Elham… i sure koje hoće i što mu je najlakše. Na kijamu drugog rekata klanjač uči: Bismille…, Elham… i jedno sure. Sve ostalo do selama uči se kao i na svakom drugom dvorekatnom namazu. Nijjet za ovu nafilu je: «Nevejtu en usalije lillahi teala salate jevmil-ašurai edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.» Tretman posta na dan ašure Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest.” Allahov Poslanik s.a.v.s., je nakon ramazana, mjesec muharrem preporučio najboljim za post. Onaj ko bi postio samo deseti dan Muharema je ispunio sunnet posta toga dana i u tome nema mekruha – pokuđenosti. Ko bi postio dan prije i dan nakon toga dana – takav post je još bolji, i što se više dana posti u mjesecu Muharremu sve je veća i nagrada. Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi ovaj dan proveo u ibadetu posta. Nakon što je učinio Hidžru u Medinu opet je postio taj dan I naredio je drugima da ga poste. Kada je propisan post Ramazana, rekao je: “Ko hoće da ga posti neka to dalje čini, a ko neće neka ga ostavi.” Zatim je Muhammed a.s. rekao: “Za post jevmu-ašura, ja ću se zauzeti kod Allaha i zamoliti onog ko bude postio taj dan, da mu to bude kao kefaret (za grijehe koje je učinio u prošloj godini)”. Post na dan ašure ima veliku vrijednost na šta upućuju mnogobrojni hadisi Allahovog Poslanika, kao I praksa prvih generacija koji su ovaj dan redovno postili.

U vezi s tim Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao: “Post na dan ašure briše grijehe u protekloj godini.” (Muslim) Praksa Allahovog Poslanika bila je da posti dan prije i dan poslije, zajedno sa desetim danom muharrema, odnosno da posti 9, 10 I 11 dan muharrema.

Ašura danas

Islam je vjera jasna. Njegovi propisi su jasni i o njemu treba govoriti sa dokazom. Dan ašure je dobrim dijelom zastupljen u muslimanskim masama, ali njegovo obilježavanje mora biti u skladu sa Kur’anom i sunnetom. Među Bošnjacima ovaj se dan obilježava posebnim vjerskim programima u džamijama i tekijama. Pored tog ibadeta, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju i kuhaju jedno posebno jelo koje se zove a š u r e , slično kompotu, ali od raznih zrnastih plodova, suhog voća, začina i mirođija. Time se podsjećamo na dan kada je po predaji, Nuh, a.s., nakon potopa dao da se od ostatka namirnica pripremi jelo za preživjele. Vrijeme je ovaj lijepi običaj potisnuo nešto iz ekonomskih razloga, nešto nehatom, a nešto novijim tempom života. U porodicama je ašure samo formalno kao poslastica, dok je u tekijama vezano za obredni program. No i kao formalnost bolje je od potpunog gubljenja tradicije. Ašure je oporučio i Gazi Husrevbeg, pa je imaret Begove džamije u Sarajevu pripremao ašure za službenike džamije, a i za narod uglavnom siromašni. U starije doba ovaj običaj je toliko bio rasprostranjen da se znalo cijeli mjesec muharrema pozivati goste na ašure po kućama. Porodice koje danas pripremaju ašure redovno ga dijele i svojim bližim komšijama. Na kraju, treba imati u vidu i to da suvremeni principi ishrane preporučuju ovakvu vrstu jela. Uz Allahovu pomoć da svaka muslimanska kuća ove godine ima svoju ašuru, svoje prijatelje i svoju rodbinu koja će zajedno da se vrate tradiciji ašureta. Jevmi-ašura je ujedno i prilika da se prisjetimo svih šehida, svih onih koji su se beskompromisno borili protiv zuluma i zulumćara i zločinaca i u toj borbi na Allahovom putu dali svoje živote – neka Uzvišeni Allah neizmjerno nagradi sve njih i njihove najbliže za sve ono što su podnijeli i žrtvovali na Njegovom putu. Završimo sa hadisom Muhammed a.s. u kome stoji: “Najbolji od mog ummeta su oni koji najviše uče Kur’an i koji se Allaha najviše boje”. Prema tome, ovu noć treba provesti u učenju Kur’ana i lijepim se sjetiti svojih umrlih. Ašure, mubarek jelo Da se ukratko podsjetimo na koji način i od čega se spravlja ašura: u ašuru se može staviti od sedam do sedamdeset i sedam prehrambenih artikala. Poželjno je da broj bude neparan. Navest ćemo neke od namirnica koje možete staviti u ovo ukusno jelo. . Žitarice i neka sjemena povrća: kukuruz, ječam, zob, pšenica, soja, leća, grah, riža, leblebija. Ove namirnice treba kuhati svaku zasebno i nakon ispiranja dodavati zbiru artikala u glavnoj posudi. Voće: limun, jagode, maline, kupine, ribizle, smokve, breskve, kajsije, šljive, grožđe, jabuke, kruške, dunje, banane, ananas, bostan, karpuza, borovnice, narandže… Svježe izrezano voće prokuhati u jakoj agdi i sastaviti u većoj posudi, može se staviti i ukuhano konzervirano i voće iz zamrzivača.. Povrće: slatka tikva, mrkva, krompir… isjeckati na kockice, skuhati sa malo šećera i sastaviti bez vode u kojoj se kuhalo. Začini: karanfilić, cimet u kori, nana, lovorov list… Sjemenke: orah, lješnik, badem, kikiriki, oluštene pečene sjemenke tikve i suncokreta, pistacije… Sve se može kuhati sa dosta šećera, što će biti i sirup – voda od ašure. Suho voće: smokve, grožđice, šljive, kajsije, hurme, murve (dudovi), kruške, oskuruše… Šećer, med, mrvica soli, malo slatka ili soka od ruže. Sve sjediniti u veliku posudu, zaliti šerbetom u kojem su se kuhali začini, po potrebi dodati još vode i šećera, da bude nešto gušće od običnog kompota. Sve zajedno još jednom prokuhati. Po želji se još može ubaciti susam, kima i ćurekota. Ohladiti i sipati u posude u kojima će se dijeliti. Preporučeno je da žitarice i ostale namirnice koje se teže kuhaju skuhati dan ranije i pohraniti u frižider, a da se za sam dan ašure ostavi voće i ono što se lakše kuha i da se sve zajedno prokuha. Za trud oko spravljanja ašure i njegovog dijeljenja imat ćemo Allahovu nagradu, posebno u bereketu. Neka vas Allah dž.š., opskrbi iz svojih riznica i neka naše domove i vaše duše ispuni nimetom, a zahmet u sevab upiše! Amin

Dova koja se uči na dan Ašura

Euzu billahi mineš-šejtanir-radžim! Bismillahir-rahmanir-rahim

Hasbunallahu ve ni’mel-vekil, ni’mel-mevla ve ni’men-nasir. Subhanallahi ml’el-mizani ve muntehel-’ilmi ve meblegar-rida ve zinetel-’arš. La meldže’e ve la mendžen minellahi illa ilejh. Subhanallahi ‘adedeš-šef’i vel-vetri ve ‘adede kelimatillahit-tammati kulliha. Es’elukes-selamete bi rahmetike ja erhamer-rahimin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil-’alijjil-’azim, ve huve hasbuna ve ni’mel-vekilu ni’mel-mevla ve ni’men-nasir. Ve sallallahu ‘ala sejjidina Muhammedin hajri halkihi ve Ademe ve Nuhin ve Ibrahime ve Musa ve ‘Isa ve ma bejnehum minen-nebijjine vel-murseline, salevatullahi ve selamuhu ‘alejhim edžme’in, ve selamun ‘alel-murseline vel-hamdu lillahi Rabbil-’alemine. (El-Fatiha) Prijevod: Sačuvaj me Allhu od prokletog šejtana! U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog. Dovoljan nam je Allah i divan je On zastupnik! Divnog li Zaštitnika i divnog pomagača! Neka je slava Allahu do upotpunjenja Vage, do dometa znanja, do dosega zadovoljstva i do težine Prijestolja. Nema utočišta niti pribježišta od Allaha izuzev kod Njega. Slava Allahu koliko je onoga što je parno i onoga što je neparno i koliko je svih potpunih Allahovih riječi. Molim Te da mi podariš sigurnost i spas, milošću Tvojom, o Najmilostiviji milosniče. Nema se snage niti moći osim sa Allahom, Uzvišenim i Veličanstvenim. On nam je dovoljan i divan zastupnik! Divnog li Zaštitnika i divnog li Pomagača! Neka je Allahov blagoslov našem prvaku Muhammedu – Njegovom najboljem stvorenju, Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Musau, Isau i svim ostalim vjerovjesnicima i poslanicima – neka je Allahov blagoslov i mir svima njima. I neka je blagoslov poslanicima i hvala Allahu, Gospodaru svjetova. (El-Fatiha)

Dan Ašure – Jevmu Ašura, ponedjeljak, 08. august 2022.

Deseti dan mjeseca muharrema naziva se Danom Ašure. Prema predanjima u ovom je danu nakon potopa pristala lađa Božijeg poslanika Nuha, neka je mir i spas Božiji na njega. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca. Na ovaj dan se spravlja i posebno jelo ašura (na arapskom deset). Spravlja se tako da se stavi više vrsta voća i povrća i tako napravi smjesa kao znak sjećanja na Nuha, neka je spas i mir Božiji na njega, koji je, po predanjima, u svoju lađu ukrcao po par od svega živoga.

<