<

Pet dnevnih namaza – pet pokušaja jačanja veze sa Allahom, dž.š.

Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Koja je razlika između nekog poznatog i proslavljenog imena iz ljudske povijesti i drugog koji, kad mu se spomene ime, ljudi ostaju iznenađeni, jer i ne znaju da je taj ikada hodao ovom planetom?

Razlika je u tome što je prvi uspio, jer se nikada nije predao niti je odustajao. Bio je ustrajan i neprestano je pokušavao dok nije uspio, a drugi je stao na samom početku ili negdje na sredini puta.
Kad je riječ o uspjehu, onda želim naglasiti da je duhovni, imanski uspjeh najveći uspjeh koji čovjek može postići, jer ga on vodi i povezuje sa izvorom života, besmrtnosti, slave i dobrote, vodi ga do Allaha, dž.š.

Razmišljao sam o suštini namaza i došao do zaključka da namaz predstavlja pet pokušaja u toku dana kako bi se postigla dva važna cilja:
Prvo, jačanje veze sa Allahom, dž.š., te pretvaranja duhovnih značenja i vrijednosti, u koje teoretski vjerujemo, u realne činjenice i uvjerenja koja su duboko ukorijenjena u duši.
Drugo, jačanje veze sa ljudima, na temelju samilosti, mira i međusobne saradnje i pomaganja u dobru.

Ebu Seid el-Hudri, r.a., prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., opisujući namaz, rekao: ”Ključ namaza je čišćenje, početak namaza je tekbir, a njegov završetak je predaja selama.” (Tirmizi)

Izgovaranje tekbira (Allahu ekber!) u toku namaza, znači pokušaj dosezanja značenja Allahove Božanstvenosti sedam puta u toku samo jednog rekata. Zamislimo onda čovjeka koji pokušava da ne zaboravi, pokušava da se sjeti istinskog značenja riječi koje izgovara u toku namaza: ”Allahu ekber!”, ”Semiallahu limen hamideh” – ”Allah čuje onoga ko Ga hvali”, koliko puta izgovori te riječi u toku jednog namaza, zatim u toku dana, u toku sedmice, u toku mjeseca, u toku godine, u toku života (pretpostavimo da taj život traje 40 godina)? To je strahovito veliki broj!

I zar mislite da će iz svih tih pokušaja izaći bez uspjeha, praznih ruku, a on se čvrsto vezao za najuzvišeniju stvar u životu?

Eto, tako počinje namaz da bi se vjernik, Allahov rob, u tom stanju u potpunosti predao i okrenuo Allahu, dž.š., što ga čini potpuno slobodnim i neovisnim o bilo kome drugom osim o Allahu.

Iz stanja namaza i skrušene molitve, izlazi se predajom selama na desnu i lijevu stranu, da bi se podijelio i uputio poziv ljubavi, mira, saosjećanja i tolerancije onima sa njegove desne i lijeve strane. ”Es-selamu alejkum ve rahmetullah!” – ”Neka je na vas mir i Allahov blagoslov!”

Zar to zapravo nije osnovna intencija namaza?! Zar namaz nije u službi duhovnog uzdizanja kako bi se jačala veza sa ljudima?!

Drugi temelj namaza je učenje positive El-Fatiha, odnosno, direktni munadžat i razgovor sa Allahom, Darovateljem milosti i saosjećanja, Vladarem Sudnjega dana, koristeći izraz (zamjenicu): ”Ijjake” – ”Tebe – Allaha (obožavamo).” Onda se sa te zamjenice prelazi na ljudski rod, na ljude općenito, solidarišući se sa njima u traženju od Allaha najvećeg dobra, a to je uputa na Pravi put, riječima: ”Ihdina” – ”Uputi nas!” To je islamsko odgajanje koje podrazumijeva solidarisanje sa ljudima, uz čuvanje svog vlastitog prava.

A onda dolazi sedžda koja simbolizira vrhunac približavanja Allahu, kao što je rekao Poslanik, s.a.v.s.: ”Čovjek je najbliži Allahu kada je na sedždi.” (Muslim) Dok u Kur’anu dolazi: ”Vesdžud vakterib!” (El-Alek, 19.), što bi doslovno značilo: ”Učini sedždu i približi se Allahu!” Najviše skrušenosti, prisutnosti i suza pobožnosti bude upravo na sedždi.
To je odgoj kroz namaz koji se ne zaustavlja samo na ličnoj sreći i uspjehu, već i na samilosti i poniznosti prema drugim ljudima, na podsjećanju na jednakost među ljudima pred istinskim vladarom, Allahom, dž.š. A to znači da nema veličine iznad Allahove veličine te da su veliki i prezreni među ljudima jednaki pred Allahom i Njegovom veličinom i uzvišenoću.
Brojčano, muslimanima je naređeno pet dnevnih namaza, ali je njihova vrijednost i nagrada koliko pedeset namaza.

Namaz je iskup za grijehe koje čovjek čini u toku života i onaj ko klanja pet puta dnevno, on, zapravo, pet puta dnevno sapire svoje grijehe. Na to aludira hadis Poslanika, s.a.v.s., u kojem je upitao ashabe: ”Kada bi pored vrata nekoga od vas bila rijeka u kojoj bi se svaki dan pet puta kupao, da li bi na njemu ostalo prljavštine?” Ashabi su odgovorili: ”Ne bi na njemu ostalo nimalo prljavštine.” Tada je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ”Takav je slučaj i sa namazom, Allah njime briše grijehe.” (Buharija i Muslim)
Putem namaza se grade mostovi i uspostavljaju veze sa ljudima na najuzvišenijim temeljima. Smirenost i spokoj, koji donosi namaz, odagnava duhove straha, tjeskobe i napetosti u srcima i donosi zadovoljstvo i radost zbog približavanja sveznajućem Stvoritelju.

Zajednički namaz (namaz u džematu) jača bratske i ljudske veze, pomaže im da iz stanja netrpeljivosti, razilaženja i mržnje, pređu u stanje tolerancije, olakšavanja i oprosta.
Je li onda moguće da onaj koji shvata suštinu namaza, koji je naučio namasku lekciju i koji je njime nadahnut, da na putu prema džamiji, ili u vrijeme iščekivanja namaza, ili nakon klanjanja namaza, nanese štetu bratu muslimanu, riječju i djelom?
Je li moguće da su svi ti pokušaji završili neuspjehom i da svi ti namazi nisu uspjeli oplemeniti naš karakter, otkloniti nečistoću i očistiti našu unutrašnjost i naše namjere?
Stoga, idi na namaz vođen ljubavlju i nadom i neka ti je uvijek na umu Allah, Darovatelj života i duše.

Pristupaj namazu kao onaj koga će namaz opskrbiti strpljivošću na slabostima vlastite duše, koji će ga podstaći da čini dobro drugim ljudima, nadajući se nagradi od plemenitog Gospodara.
Učini da tvoj namaz u kući učini tvoju kuću staništem meleka i da putem namaza popravljaš i obnavljaš porodične i bračne veze, kad god to situacija zahtijeva.

<