<

Naša obaveza je da idemo Pravim putem, a ne da stignemo do kraja puta

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa ashabima učinio Hidžru u Medinu, u Mekki je ostala samo nekolicina ashaba koje je bolest i starost spriječila od odlaska u Medinu.

Među tim ashabima bio je i Damre ibn Džundub. On zbog bolesti i starosti nije mogao podnijeti teškoće putovanja kroz vrelu pustinju, pa je bio prisiljen da ostane u Mekki.

Međutim, ovaj plemeniti ashab nije mogao ostati među idolopoklonicima Mekke, pa je odlučio da krene u Medinu i da zanemari bolest i svoju starost.

I, zaista, kako prenosi Abdullah ibn Abbas, r.a., Damre ibn Džundub napustio je Mekku i krenuo put Medine. Dok je bio na putu njegova bolest se pojačala i on je shvatio da mu se bliži smrtni čas te da neće stići u Medinu. U tom trenutku je zastao, a zatim je desnu ruku stavio u lijevu ruku, govoreći: ”Gospodaru moj, ovo je moja prisega na vjernost Tebi!” Zatim je podigao desnu ruku i ponovo je stavio u lijevu, rekavši: ”A ovo je moja prisega na vjernost Tvome Poslaniku, s.a.v.s.”, i tada je pao mrtav na zemlju. Nakon toga, sišao je melek Džibril i obavijestio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., o slučaju ashaba Damre ibn Džunduba povodom kojeg je objavljen ajet: ”Onaj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. – A Allah mnogo prašta i milostiv je.” (En-Nisa’, 100.)

Ovu predaju od Ibn Abbasa o ashabu Damri ibn Džundubu zabilježili su: Ebu Ja’la, Ibn Ebi Hatim i Et-Taberani sa dobrim nizom prenosilaca.

Tako je ovaj plemeniti ashab postigao čast da je Allah, dž.š., objavio ajet o njemu, uprkos činjenici da nije stigao u Medinu. Jer, put ka Allahu je dug i ne moraš stići do kraja da bi dobio nagradu. Važno je, prije svega, da imaš iskren nijet, a zatim da ideš tim putem i da okončaš svoj život na Allahovom putu.

Stoga, upućujmo stalno dove Allahu da nas učini postojanim i ustrajnim na Pravom putu, jer ljudska srca su slaba i prevrtljiva, a dunjalučka iskušenja i smutnje velike.

Allahu dragi, učvrsti naša srca u Tvojoj vjeri! Amin!

<