<

Najbolji razumski dokazi su oni koji su spomenuti u Kur’anu / Sura El-En’am (Stoka)

Vrijednost sure:

Hadis o 7 dugih sura koji je prethodio

Imena sure:

El-En’am – stoka

El-Hudždžeh – dokaz, zbog mnoštva dokaza o Allahovoj jednoći i uspostavljanja dokaza protiv nevjernika

🔹Intencije sure:

Glavna intencija sure: Allahov tevhid (jednoća) i ostavljanje širka vjerovanjem i djelima

Teme sure:

Sura sadrži 5 tema:

1. Uvod u kojem Uzvišeni spominje kosmičke i kur’anske dokaze koji ukazuju na Njegovu jednoću. U uvodu Uzvišeni govori o stvaranju nebesa, zemlje, svjetla i tmina, anulirajući time sva druga božanstva, jer sva božanstva, mimo Njega, su ili na zemlji (kipovi, pobožni ljudi), ili na nebesima (meleci) i anulira obožavanje svjetla i tame, što je bila vjera Manikejaca. Ako je Allah stvorio ova stvorenja, onda jedino On zaslužuje da bude obožavan.

2. Detaljno pojašnjenje potpune Allahove moći, apsolutnog znanja i izdvajanja u propisivanju normi.

3. Kazivanja koja potvrđuju spomenuto (kazivanje o Ibrahimu, alejhis selam), i stanje onih ugone islam u laž.

4. Detaljno pojašnjenje i pobijanje laži koje mušrici iznose po pitanju Allahovih propisa, posebno po pitanju propisa o stoci, slijedeći time strasti i zabludu.

5. Zaključak kao pečat na sve prethodno spomenuto.

Povezanost imena sure sa intencijama:

Pošto intencija sure biva pobijanje svih lažnih božanstava i iskrivljenih propisa kosmičkim, razumskim i kur’anskim ajetima, sura nosi naziv “stoka” zbog velike uloge stoke u svakodnevnom životu arapa. Velika ljubav prema stoci ih je natjerala da je uključe u svoje obrede, kao sastavni dio vjere, kao što ih je natjerala na formiranje posebnih propisa vezanih za stoku, o kojima Allah nikakav dokaz nije objavio. Pobijanje iz korijena nečega za šta su nevjernička srca najviše vezana je adekvatan motiv za naziv sure tim imenom, a Allah najbolje zna.

Drugi naziv sure jeste El-Hudždžeh tj. dokaz. Ovdje ćemo samo iskoristit priliku da ukažemo na bitnu jednu stvar. Najbolji razumski dokazi su oni koji su spomenuti u Kur’anu. Uzvišeni Allah zna način na koji razmišlja čovjek, On ga je stvorio, samim tim, racionalni dokazi koje spominje Allah u Kur’anu su najjači stepen racionalnih dokaza. Na nama je samo da detaljno obratimo pažnju i da ih naučimo. Većina ljudi traži razumske dokaze na drugim mjestima, često traže racionalne dokaze i kod nevjernika, a zapostavljaju razumske dokaze koji su istina sa svakog aspekta, jer Kur’anu ne prilazi neistina ni sa koje strane. Ova sura je jedan od izvora razumskih dokaza, na nama je samo da malo više izučavamo Allahov govor.

Povezanost početka i kraja sure:

Jedan od motiva sure jeste riječ يعدلون tj izjednačavanje, misleći se time na nevjernike koji izjednačavaju njihova božanstva sa Allahom. Ovaj motiv se ponavlja kroz cijelu suru do njenog kraja i sastavni je dio glavne intencije, kako možemo jasno vidjeti u tefsiru imama Taberija, koji usmjerava značenja ajeta ka ovom upečatljivom motivu.

Na početku Allah opisuje Njegovu apsolutnu vladavinu, stvaranje i da to ukazuje da je On jedini koji zaslužuje biti obožavan, ali nevjernici, uprkos tome, izjednačavaju druge sa njim. Na kraju sure Uzvišeni spominje isti motiv riječima:

Reci: “Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha kad je On Gospodar svega?!”

Tj. kako, nakon svega spomenutog, da izjednačim druge sa Njim, a On je gospodar svega, i mene i njih i vas.
Na ovaj način početak sure se uklapa sa krajem na potpuni stilistički način. A Allah najbolje zna.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Preuzeto iz djela el-Muhtesar
El-Muhtesar fit tefsir je komentar Kur’ana kojeg je objavio Centar za tefsir i Kur’anske studije (مركز التفسير للدراسات القرآنية) u Saudijskoj Arabiji.
Ideja je bila da se vjernicima približi komentar Kur’ana koji neće biti naporan i težak za shvatanje i koji je lak za korišćenje jer ide uz stranice mushafa, za razliku od prijašnjih tefsira gdje je potrebno dobro poznavanje šerijatskih nauka i arapskog jezika za čitanje tefsira.
Tekst tefsira je napisao šejh Muhammed ibn Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti

 

 

n-um

<