Mi smo ummet čiji životni vijek je najkraći, a nagrada kod Allaha najveća

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uzvišeni Allah, objavio je: “O vi koji vjerujete,  Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i dat će vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostit će vam – jer Allah prašta, i samilostan je.” (El-Hadid, 28.)

Ako pogledamo u životni vijek prijašnjih naroda (od Adema, a.s., do Muhammeda, s.a.v.s.), vidjet ćemo da su oni živjeli stotine, čak i hiljade godina. Poznato je da je samo poslanička misija Nuha, a.s., trajala 950 godina, kao što dolazi u ajetu: ”Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali.” (El-Ankebut, 14.) Međutim, Nuh, a.s.,  živio je izvjesno vrijeme i prije poslanstva, a također i nakon općeg potopa, što znači da je živio više od hiljadu godina.

Za razliku od Nuha, a.s., prosječan život islamskog ummeta je između šezdeset i sedamdeset godina, kao što dolazi u hadisu: ”Životni vijek moga ummeta je između šezdeset i sedamdeset godina, malo je onih koji žive duže od toga.” (Hakim, Tirmizi i Ibn Madže) I ako bi neko od nas izračunao koliko je namaza klanjao, koliko dana i mjeseci postio i koliko je ostalih dobrih djela učinio u toku svoga života, vidio bi da je ogromna razlika u količini ibadeta i dobrih djela u odnosu na Nuha, a.s., i njegove sljedbenike, kao i u odnosu na druge poslanike i njihove sljedbenike, jer su oni mnogo duže živjeli.

Međutim, Uzvišeni Allah odlikovao je islamski ummet time što mu je podario određeno vrijeme i trenutke u kojima On obilno obasipa muslimane i muslimanke Svojom milošću i u kojima mnogostruko nagrađuje i neznatna dobra djela, kako bi se ovaj ummet priključio ostalim ummetima i iskrenim vjernicima iz prijašnjih generacija u nagradama i sevabima.

Evo nekoliko primjera potkrijepljenih eksplicitnim dokazima iz Sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Primjer vas i ehlu kitabija je kao primjer čovjeka koji je unajmio radnike, pa im rekao: ‘Ko će od vas raditi od sabaha do podne za jedan kirat?’ I Jevreji su to prihvatili. Zatim je upitao: ‘Ko će od vas raditi od podne do ikindije za jedan kirat?’ I kršćani su to prihvatili. Zatim je upitao: ‘Ko će od vas raditi od ikindije do zalaska sunca za dva kirata?’ I vi ste to prihvatili. Nakon toga su se Jevreji i kršćani naljutili, rekavši: ‘Mi smo više radili, a manje dobili.’ Allah im je rekao: ‘Da li sam vam učinio nepravdu i uskratio nešto od vaše plaće?’ Oni rekoše: ‘Ne’, a onda Allah reče: ‘To je Moja blagodat i dobrota koju dajem kome Ja hoću.”’ (Buharija)

Dakle, udvostručenje nagrade sa manje rada i u kraćem vremenskom periodu odlika je i posebnost ovog ummeta.

Mjesec ramazan jedan je od najvećih dašaka Allahove milosti i posebnosti Muhammedovog, s.a.v.s., ummeta, jer ako se tvoje dobro djelo i tvoj ibadet podudari sa trenutkom spuštanja Allahove milosti, onda ti možeš preteći druge vjernike u Džennetu, čak i šehida.

Naime, prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: ”Došla su dvojica ljudi iz plemena Kuda’a kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i zajedno su primili islam. Nakon primanja islama, jedan od njih je otišao u borbu na Božijem putu i preselio je kao šehid. Njegov drug živio je još jednu godinu, a potom je i on preselio na Ahiret.

Ashab Talha ibn Ubejdullah pripovijeda: ”U snu sam vidio Džennet i vidio sam da je onaj drugi ušao u Džennet prije svoga druga koji je preselio kao šehid, pa sam se začudio tome. Sljedećeg jutra sam ispričao svoj san Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., pa mi je rekao: ‘Zašto se tome čudiš? Zar onaj drugi nije živio još jednu godinu, zar nije u toj godini postio ramazan, zar nije klanjao šest hiljada rekata namaza i učinio toliko i toliko dobrih djela?”’ (Ahmed) U drugoj predaji dolazi: ”Između njih je razlika kao između nebesa i Zemlje.”

Osim toga, Muhammedov, s.a.v.s., ummet će preteći ostale narode i ummete na Sudnjem danu, odnosno na Ahiretu, kao što nas je obavijestio i obradovao Allahov Poslanik, s.a.v.s., u hadisu u kojem je rekao: ”Mi smo zadnji ummet (na dunjaluku) a prvi na Ahiretu, i mi ćemo prvi ući u Džennet.” (Muslim)

Hvala Allahu, dž.š., Koji je odlikovao Muhammedov, s.a.v.s., ummet time što mu je podario određene vremenske periode u kojima se dobra djela umnogostručuju, u kojima se brišu grijesi i opraštaju loša djela. Sretan je onaj ko iskoristi takve prilike i koga u tom vremenu stigne dašak Allahove milosti. Mjesec ramazan svakako spada u takve vremenske periode i to je blagoslovljeno vrijeme i prilika koju neće propustiti osim stradalnik.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Činite dobro cijelog života i tražite iz Allahovih riznica, jer Allah ima riznice milosti kojima obasipa koga hoće od robova Svojih (Tj. stalno ibadet činite i tražite, možda vas u datom trenutku stigne dašak Allahove milosti). Molite Allaha da vam pokrije sramote i strah zamijeni sigurnošću.” (Et-Taberani, Silsila es-sahiha, 1890.)

Saff