<

Liječi se sadakom: Blagodati trošenja na Allahovom putu

1.) Trošenje na Allahovom putu je svojstvo mutekija

Kada definišu ovo pitanje, sve četiri pravne škole su saglasne da je trošenje na Allahovom putu izdvajanje najdražeg imetka u cilju pokornosti i činjenja onoga što je islamom preporučeno. Sadaka je, u najširem smislu riječi, izraz takve namjere i htijenja. U mnogim Kur’anskim ajetima se podstiče takva aktivnost. Trošenje na Allahovom putu je svojstvo onih koji se Allaha boje. Tako Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Ova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, upustvo je (mutekijam), svima onima koji se budu Allaha bojali.“ (Bekare, 2-3)

2.) Trošenje na Allahovom putu je svojstvo mu’mina

Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju. Oni koji molitvu obavljaju i dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju.“ (Al-Enfal, 2-3)
„Reci vjernicima, robovima Mojim, da molitvu obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi dan u kome neće biti ni trgovanja ni prijateljstva.“ (Ibrahim, 31)
„Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju.“ (Aš-Šura, 38)

3.) Trošenje na Allahovom putu je svojstvo skrušenih i poniznih

Opisujući skrušene i ponizne vjernike Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: „Čija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji molitvu obavljaju i koji, od onoga što im Mi dajemo, udjeljuju.“ (Al-Hadždž, 35)

4.) Za trošenje na Allahovom putu obećana je dvostruka nagrada

Onima koji troše na Allahovom putu, Uzvišeni Allah u Kur’anu obećaje dvostruku nagradu: „Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepim na zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju.“ (Al-Kasas, 54)

5.) Ono što utrošite na Allahovom putu u vašu je korist

Oni koji dijele sadaku, ono što su podijelili, bit će im nadoknađeno, i to što rade Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže da je to u njihovu korist:
„Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi na pravi put onoga koga On hoće. Imetak koji udjelite drugima u vašu je korist, ono što udjelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav……….“ (Al-Bekare, 272)

6.) Allah voli one koji troše na Njegovom putu

Uzvišeni Allah voli one koji dijele sadaku i oni su njegovi miljenici, jer dijeliti hoće kad su u obilju i u oskudici:
„Za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine.“ (Ali’-Imran, 134)

7.) Ono što udjelite na Allahovom putu bit će vam nadoknađeno

Allah u Kur’anu obećaje svojim robovima da ono što podijele, da svaku sadaku koju dadnu, da će im Uzvišeni Allah to sigurno nadoknaditi: „Reci: Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udjelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.“ (Saba’, 39)

8.) Trošenje na Allahovom putu je način postizanja nagrade

Dobročinstvo je sveobuhvatni termin za svakojako činjenje hajra, a svako dobročinstvo se čini radi postizanja nagrade. Trošenje na Allahovom putu je jedan od načina postizanja nagrade. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže:
Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udjelite, Allah će, sigurno za to znati.“ (Ali’-Imran, 92)

Izvor: akos.ba

<