”Kur’anske zanimljivosti – vodič malom mufessiru”

 1. Broj sura u Kur’anu je 114.
 2. Broj džuzeva u Kur’anu je 30.
 3. Broj hizbova[1] u Kur’anu je 20.
 4. Broj ajeta u Kur’anu je 6236.
 5. Broj riječi u Kur’anu je 77437 ili 77439.
 6. Broj slova u Kur’anu je 320670.
 7. Broj ajeta u Kur’anu u kojima se nalazi sedždei-tilavet[2] iznosi 14.
 8. Broj mekkanskih sura je 90.
 9. Broj medinskih sura je 24.
 10. Broj vjerovjesnika spomenutih u Kur’anu je 25.
 11. Vjerovjesnici koji su spomenuti u Kur’anu: Adem, Nuh, Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ja’kub, Musa, Isa, Ejjub, Junus, Harun, Davud, Sulejman, Jusuf, Zekerija, Jahja, Il’jas, El-Jese’a, Lut, Hud, Salih, Zu-l-kifl, Šu’ajb, Idris, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem edžme’in.
 12. Jedina žena koja je po imenu spomenuta u Kur’anu jeste Merjem, majka od Isaa, alejhis-selam.
 13. Jedini ashab koji je po imenu spomenut u Kur’anu jeste Zejd b. Haris, radijallahu-anhu.
 14. El-Fatiha (Pristup) je prva, a En-Nas (Ljudi) posljednja sura.
 15. Jedina sura koja ne počinje bismillom jeste sura Et-Tevba (Pokajanje).
 16. Jedina sura u kojoj su navedene dvije bismille jeste sura En-Neml (Mravi).
 17. Najvrijedni ajet u Kur’anu jeste Ajetu-l-Kursijja, odnosno 255. ajet sure El-Bekara (Krava).
 18. Najvrijednija sura u Kur’anu jeste sura El-Fatiha i ona ima sedam ajeta.
 19. Najpravedniji ajeti u Kur’anu jesu: ”…onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.” (Ez-Zilzal, 7-8.).
 20. Sura čije učenje čuva od kaburske patnje jeste sura El-Mulk (Vlast).
 21. Sura čije učenje na dan petka ispunjava svjetlom vrijeme između dvije džume jeste El-Kehf (Pećina).
 22. Sura čije učenje u kući sprečava ulazak šejtana jeste sura El-Bekara.
 23. Dva ajeta čije je učenje dovoljno ako se prouči tokom noći su dva posljednja ajeta sure El-Bekara.
 24. Sura za koju, ukoliko je proučimo deset puta, dobijamo kuću u Džennetu jeste sura El-Ihlas (Iskrenost).
 25. Ukoliko poslije svakog namaza budemo učili Ajetu-l-Kursijju, od Dženneta nas dijeli samo smrt.
 26. Najduža sura u Kur’anu jeste sura El-Bekara koja sadrži 286 ajeta.
 27. Najkraća sura u Kur’anu jeste sura El-Kevser koja sadrži 3 ajeta.
 28. Najduži ajet u Kur’anu jeste 282. ajet sure El-Bekare i u njemu se govori o dugu.
 29. Najkraći ajet u Kur’anu jeste 64. ajet sure Er-Rahman (Milostivi).
 30. U svakom ajetu sure El-Mudžadela (Rasprava) ponavlja se Allahovo ime. Ova sura ima 22 ajeta.

Ukoliko nekoga interesuje više informacija o prethodno navedenom, kao i druge kur’anske zanimljivosti vidjeti knjigu: Midhat R. Ćeman, Kur’anske zanimljivosti – vodič malom mufessiru, Društvo studenata Demus, Sarajevo, 2014.

Priredio: Nedim Muhić

[1] Šta je hizb vidjeti na: https://www.islamskazajednica.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6238:znaenje-rijei-hizb&catid=166&Itemid=218

[2] Šta je sedždei-tilavet vidjeti na: https://www.islamskazajednica.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=8448:seddei-tilavet&Itemid=139