<

Kur’an nije samo knjiga molitava i poslaničkih dova, već je to i riznica znanja, politički zakon, ogledalo generacija, utjeha za sadašnjost i nada za budućnost

Piše: dr. Ali el-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedna od karakteristika Kur’ana je da je to Knjiga u kojoj se Svemogući Allah obraća svim ljudima do Dana proživljenja. Ona nije ograničena vremenom, mjestom, spolom ili klasom, već je upućena svim ljudima, obraćajući im se sa onim što će ih učiniti sretnima na ovome i budućem svijetu, u pogledu ispravnog vjerovanja, ibadeta i propisa, te uzvišenog ahlaka i moralnih vrijednosti.

O univerzalnosti Kur’ana govore i sljedeći ajeti: ”Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena.” (El-Furkan, 1.);

”A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.” (El-Enbija’, 107.);

”Mi u ovom Kur’anu objašnjavamo ljudima svakojake primjere, ali većina ljudi nikako neće da vjeruje.” (El-Isra’, 89.);

”Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili.” (Ez-Zumer, 27.)

Kur’an se ne obraća jednoj kategoriji ili skupini ljudi sa specifičnim intelektualnim ili psihološkim karakteristikama i stremljenjima, izostavljajući druge skupine ljudi različitih pravaca, mogućnosti i stremljenja, već se obraća svim skupinama i kategorijama i to na uravnotežen način koji može ponuditi samo Onaj Koji je objavio Kur’an i stvorio čovjeka.

Tako, naprimjer, onaj koji traga za intelektualnom/naučnom istinom, pronaći će u Kur’anu ono što će zadovoljiti njegovu logiku i osvojiti njegovo srce, pozivajući njegov razum da razmisli o carstvu nebesa i Zemlje i onome što je Allah stvorio.

Kur’an poziva čovjeka da se oslanja na razumske dokaze u onim stvarima koje su dostupne ljudskom umu, kao što dolazi u ajetu: ”Ti reci: ‘Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!’” (El-Bekara, 111.) Kao što ga poziva da se, u sferi osjetilnog, osloni na promatranje, iskustvo i eksperiment: ”I zašto oni ne promisle o carstvu nebesa i Zemlje i o svemu onome što je On stvorio, i da im se, možda, kraj njihov primakao? Pa u koje će riječi, ako ne u Kur’an, vjerovati?” (El-A’raf, 185.) Dok u domenu objave i predanja koja se odnose na objavu, Kur’an poziva čovjeka da se osloni na istinitost i pouzdanost tih predanja: ”Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite.” (El-Ahkaf, 4.)

Dovoljno je kazati da su izvedenice od riječi el-‘akl – um ili razum – poput: ja’kilunta’kilun – razumjeti, shvatiti – spomenute u Kur’anu pedeset osam puta, a izvedenice od riječi el-fikr – razmišljanje, misao, ideja, mišljenje – spomenute su sedamnaest puta. Riječ el-elbab – umovi, spomenuta je šesnaest puta, i sve to bez ajeta koji uključuju druge riječi i izvedenice poput: en-nezar – opažanje, spekulacija, prosuđivanje; el-burhan – dokaz; el-hikmet – mudrost, i druge riječi i izvedenice čijim se istraživanjem bave oni koji tragaju za razumskim ili naučnim istinama, a koje ne mogu naći u drugim knjigama mimo Kur’ana.

Onaj ko traga za duhovnom istinom naći će u Kur’anu ono što odgovara njegovom ukusu i što će zadovoljiti i nahraniti njegovu dušu i težnje ka duhovnim visinama, poput priče o Musau, alejhi selam, i dobrom čovjeku, hazreti Hidru.

Onaj, pak, ko traga za čistom i nepatvorenom vjerom (iman), pronaći će u Kur’anu ono što će probuditi i oživjeti osvjedočeno vjerovanje u Boga, u Njegove poslanice, u susret sa Njim na Sudnjem danu, te u nagradu i kaznu, a što će, u isto vrijeme, odagnati negiranje, sumnju i licemjerstvo, donoseći nepobitne dokaze o postojanju Svemogućeg Boga, o Njegovoj jedinosti, svemoći, mudrosti, o Njegovoj neizmjernoj milosti i slanju poslanika sa jasnom uputom iz milosti prema ljudima.

Vjera (iman) u Kur’an gradi, a ne ruši, zbližava i ujedinjuje, a ne dijeli, ona je tolerantna, a nije fanatična, jer ona zahtijeva vjerovanje u svaku objavljenu Knjigu od Allaha i u sve Njegove poslanike, kao što dolazi u ajetu: ”Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici – svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: ‘Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih.’” (El-Bekara, 285.)

A onaj koji žudi za moralnim vrijednostima, u Kur’anu će naći ono što traži i za čim žudi, jer ako je tema o moralu tema o dobru, a jeste, onda Kur’an poziva i upućuje na dobro, kao što upućuje na Pravi put, i Kur’an je činjenje dobra učinio jednim od tri temelja i zadaće muslimanskog društva, kao što dolazi u ajeti: ”I dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El-Hadždž, 77.) I nije dovoljno da musliman samo čini dobro, već i da ukazuje na dobro i poziva u dobro: ”I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.” (Ali Imran, 104.)

Zaljubljenik u estetiku i estetske vrijednosti pronaći će u Kur’anu ono što razvija njegov smisao za estetikom i jača njegov umjetnički osjećaj, jer mu Kur’an skreće pažnju na uživanje u ljepoti cjelokupne prirode i svih stvorenja, o čemu govore sljedeći ajeti: ”Mi smo na nebu sazviježđa stvorili i za one koji ih posmatraju ukrasili.” (El-Hidžr, 16.);

”Onaj Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji vam spušta s neba kišu pomoću koje Mi dajemo da ozelene bašče prekrasne – nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo.” (En-Neml, 60.);

”I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite;ona vam je ukras kada je sa ispaše vraćate i kada je na pašu izgonite.” (En-Nahl, 5.-6.);

”On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.” (Et-Tegabun, 3.)

Povrh svega toga, treba spomenuti i nedostižni kur’anski stil i ljepotu kur’anskog izraza, te melodičnost i nadnaravnost njegovog sadržaja, koji su čak poletisti Mekke opisali na najljepši način, kazavši: ”To nije govor ni ljudi ni džina, njegova melodičnost je nedostižna i užitak ga je slušati, njegov korijen je dubok i jak, a njegovo stablo krošnjato i rodno. Kur’an sve nadvisuje, a njega ništa nadvisiti ne može.”

Kur’an je Knjiga za sva vremena

Među karakteristikama Kur’ana jeste i ta da je on svevremena i svečovječanska Knjiga, Knjiga cjelokupne i potpune vjere i istine. Kada kažemo da je Kur’an knjiga za sva vremena, to znači da Kur’an nije objavljen za jedno doba, ili jednu generaciju, nakon čega se završava njegova uloga, već je Kur’an knjiga koja će ostati do Sudnjega dana, i bez obzira na vremenske i civlizacijske razlike i različitosti, njegova vrijednost ne prestaje, niti je zamisliv istinski preporod čovječanstva bez Kur’ana.

Učenja Kur’ana usmjerena su na cijeli svijet, jer su ona za sve ljude, bez obzira na porijeklo, objavljena svima njima da unose zadovoljstvo i radost u njihova srca, da očiste njihove duše i oplemene njihov moral, da vode i usmjeravaju društvo i zamijenu snagu i silu jakih s pravdom i bratstvom.

Allah Uzvišeni, potvrdio je da u Kur’anu postoje rješenja za sva ljudska pitanja, objavivši: ”Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.” (En-Nahl, 89.) Kur’an nije samo knjiga molitava i poslaničkih dova, niti je samo hrana za dušu i duhovno uzdizanje,  već je to i politički zakon, riznica znanja, ogledalo generacija, utjeha za sadašnjost i nada za budućnost.

saff.ba

<