<

Koju korist umrli može da ima od živog?

Umrla od žive osobe ima korist kroz sljedeće:

a) dova za njega

Umrla osoba će imati koristi od dove živoga. Otuda je veoma bitno da, prilikom klanjanja dženaze ili nakon nje, proučimo neku dovu za umrloga. Allahov Poslanik, s.a.v.s, je jedne prilike proučio dovu jednom od ashaba, da je prenosilac ove dove ‘Avf b. Malik, r.a, rekao: Tako me se ta dova dojmila, da sam poželio da sam ja taj umrli!

Šta je Poslanik, s.a.v.s, proučio za tog umrlog? Pogledajmo: Allahummegfir lehu verhamhu, ve ‘afihi va’fu ‘anhu, ve ekrim nuzulehu, ve vessi’ mudhalehu, vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldži ve-l-beredi, ve nekkihu mine-l-hataja kema nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi, ve ebdilhu hajren min darihi, ve ehlen hajren min ehlihi, ve a’izhu min ‘azabi-l-kabri ve min ‘azabi-n-nari/ Allahu, oprosti mu i smiluj mu se. Sačuvaj ga i oprosti mu grijehe. Učini ugodnim njegovo prebivalište i učini ga prostranim. Operi ga vodom, snijegom i ledom i očisti od grijeha kao što čistiš bijelu odjeću od prljavštine. Zamijeni mu kuću boljom, porodicu  boljom i ženu boljom. Uvedi ga u Džennet i spasi od kaburske kazne u Vatri.

b) upotpunjavanje neizvršenih ibadeta (post. Zavjet i sl.)

Ukoliko je umrla osoba bila obavezna izvršiti neki ibadet a ne bude to izvršila, to će nadoknaditi neko od njene porodice ili nasljednika. Tako ‘Aiša , r.a, prenosi hadis u kojem Poslanik s.a.v.s, ističe: Ko umre, a bude ostao dužan post,  napostiće za njeg anjegovi bližnji!

U Muslimovoj predaji, Burejde, r.a, prenosi da je neka žena upitala Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslaniče, majka mi je bila dužna postiti mjesec dana, pa hoću li ja to nadoknaditi?. Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: Posti za nju! Žena je primjetila: Ona nikada nije obavila hadž, pa mogu li ja to učiniti za nju?. Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: Obavi hadž za nju!.

c) vraćanje duga

Ako umrla osoba bude imala kakav dug, njegovi najbliži su dužni vratiti taj dug. To je najbolje učiniti prije nego se dženaza klanja. Brojni su primjeri iz Poslanikove, s.a.v.s, prakse koji govore tome u prilog. Tako, na primjer, u predaji Džabira b. ‘Abdullaha, r.a, spominje se da Vjerovjesnik, s.a.v.s, nije htio klanjati dženazu nekom čovjeku koji je umro pod dugom, dok Ebu Katade, r.a, nije preuzeo obavezu platiti njegov dug, pa je tek tada Poslanik, s.a.v.s, prešao pred džemat i klanjao mu dženazu!

d) dobro djelo njegovog djeteta

Sve što uradi od dobrih djela, ide u prilog i umrlim roditeljima i oni u tome imaju nagradu, a djetetu se ništa od sevapa ne umanjuje. Brojne su predaje kod Buharije, Muslima, Nesaije, Tirmizije, Ebu Davuda, Ibn Madže, Malika, Ahmeda, Bejhekija i dr. U kojima ashabi pitaju da li će imati nagradu i oni i njihovi roditelji, ako oni za njih podijele sadaku ili učine neko dobro djelo. Poslanik, s.a.v.s, je odgovarao potvrdno.

Takođe, dova djeteta za svoga umrlog roditelja itekako se uvažava i uveliko doprinosi umrlom roditelju. Ebu Hurejre, r.a. prenosi Vjerovjesnikove, s.a.v.s, riječi koje to potvrđuju: Kada čovjek umre njegova djela se prekidaju osim u tri slučaja: trajna sadaka, znanje kojim se iza njega koristi i dobro odgojeno dijete koje mu dovu čini!

e) trajna sadaka-vakuf

Umrla osoba će imati izuzetnu korist od trajne sadake, odnosno vakufa, bilo da je ona to ostavila ili neko to čini od njene imovine nakon njene smrti. To može biti gradnja džamije, puta, bolnice, česme ili bilo šta što koristi ljudima i sve dok traje taj hajrat njemu će nagrada teći i on će od toga imati koristi, što vidimo eksplicite iz naprijed citiranog hadisa.

f) učenje koje je ostavio

Svako učenje, knjiga, savjeti i sl. koje čovjek ostavi iza sebe, a što koristi ljudima, biće vrednovano na Sudnjem danu a umrla osoba će od toga imati koristi i nakon svoje smrti. Ako to čini neko od njegove porodice, podstaknut njegovim učenjem, takođe će mu doprinositi i poslije njegovog nestanka sa životne pozornice, kako je i istaknuto u naprijed citiranoj Muslimovoj predaji.

Izvor: Šta svaki musliman treba da zna

Autor: Šefik Kurdić

<