<

Ko ne čini dobročinstvo svojim roditeljima, neće osjetiti radost i sreću od svoje djece

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Islam nas uči da je dobročinstvo prema roditeljima jedno od najboljih i najvećih dobrih djela koja vjernika približavaju Allahu i Njegovom zadovoljstvu i nagradi. Allah, dž.š., naredio nam je u Kur’anu da samo Njega obožavamo i da Mu nikoga kao sudruga ne pripisujemo, a odmah nakon toga spomenuo je dobročinstvo prema roditeljima, također u imperativnoj formi. U Kur’anu dolazi: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.” (El-Isra’, 23.)

Zatim, Allah, dž.š., je zahvalnost roditeljima također spomenuo uz zahvalnost Allahu, objavivši: ” Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.”  (Lukman, 14.)

Nažalost, mnogi muslimanski mladići i djevojke danas ne daju pravo svojim roditeljima koje im pripada, već podižu svoje glasove na oca i majku, pogotovo nakon što dožive starost i približe se kaburu, kada su im samilost i dobročinstvo najpotrebniji.

Oni zaboravljaju koliko su besanih noći otac i majka proveli da bi njihova djeca mirno spavala i koliko su se umarali da bi njima bilo dobro i ugodno.

Stoga ćemo u ovom tekstu, radi podsjećanja na prava naših roditelja kod nas, te blagoslovljenih posljedica dobročinstva prema roditeljima i teških posljedica i kazne za neposlušnost prema roditeljima i uskraćivanje njihovih prava, spomenuti šta su o dobročinstvu prema roditeljima kazali islamski učenjaci, kao i primjere lijepog odnosa i dobročinstva prema roditeljima, od strane ashaba, tabiina i islamskih učenjaka, ne bi li nas to podstaklo na preispitivanje našeg odnosa prema roditeljima i na ustrajnost u dobročinstvu prema njima.

Abdullah ibn Abbas, r.a., rekao je: ”Nema ni jednog vjernika, koji ima žive roditelje i koji im danonoćno čini dobročinstvo, a da mu Allah neće otvoriti dvoja džennetska vrata.”

Ebu Lejs es-Semerkandi, rekao je: ”Da Allah nije spomenuo svetost roditeljskih prava u Kur’anu i da nije naredio dobročinstvo prema njima, svaki čovjek bi svojim razumom mogao zaključiti da je hizmet i dobročinstvo prema njima obaveza.”

Neki učenjaci su govorili: ”Zapostavljanje dove za svoje roditelje čini život njihove djece teškim i tjeskobnim.”

Ka’b je govorio: ”Allah će produžiti život i povećati opskrbu i berićet onome ko čini dobročinstvo svojim roditeljima.”

Prenosi se da je Muhamed ibn Sirin svojim roditeljima kupovao najbolju i najkvalitetniju odjeću, posebno za Bajram, i da nikada nije povisio svoj glas prema njima. Kada bi ga kod njegove majke vidio neko ko ga ne poznaje, pomislio bi da je bolestan, toliko je tiho govorio i ponizno izgledao pred majkom.

Seid ibn Amir je govorio: ”Moj brat je klanjao nafilu u toku noći, a ja sam bdio nad bolesnom majkom, i ja ne bih mijenjao svoju noć za njegovu (tj. ne bih mijenjao svoje dobro djelo u toku noći za njegovo).”

Spominje se da je Ahmed el-Ebar želio otputovati kod Kutejbe u Belh da pred njim uči islamsko znanje, ali mu majka nije dozvolila. Nakon što mu je majka umrla, on je krenuo na put, ali kada je stigao u Belh umro je Kutejbe. Neki ljudi su mu izražavali saučešće zbog toga, a on je rekao: ”Ovo je plod znanja, ja sam izabrao zadovoljstvo svoje majke.”

Fudajl ibn Ijad, rekao je: ”Upotpunjenje ljudskosti i čestitosti je u dobročinstvu prema roditeljima, čuvanju rodbinskih veza i plemenitosti prema braći muslimanima.”

Vehb ibn Munebih je rekao: ”Obaviješteni smo da je Allah, dž.š., objavio Uzejru, a.s.: ‘Čini dobročinstvo svojim roditeljima, Ja sam zadovoljan sa onim ko čini dobročinstvo svojim roditeljima, a kada sam zadovoljan sa nekim onda mu podarim berićet, a kada mu podarim berićet, onda taj berićet dostiže do četvrtog koljena njegovog potomstva.”’

Spominje sa da je Rebia ibn Husejm sklanjao smetnje sa puta i kad god bi sklonio kamen ili granu, govorio je: ”Ovo je za moju majku, ovo je za moga oca.”

Komentirajući Allahove riječi: ”Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim”, Sufjan ibn Ujejne, rekao je: ”Ko klanja pet dnevnih namaza, on time zahvaljuje Allahu, a ko prouči dovu za svoje roditelje poslije svakog namaza, on time zahvaljuje svojim roditeljima.”

Prenosi se da je Ijas ibn Muavija mnogo plakao kada mu je umrla majka, pa su ga upitali: ”Zašto toliko plačeš?”, a on je odgovorio: ”Do sada sam imao dvoja otvorena vrata prema Džennetu, danas su se jedna vrata zatvorila.”

Omer ibn Abdul-Aziz je govorio Ibn Mihranu: ”Ne druži se sa onim ko je neposlušan prema roditeljima, jer te neće prihvatiti i neće čuvati tvoje pravo onaj ko zanemaruje i skrnavi pravo svojih roditelja.”

Hazreti Alija, r.a., rekao je: ”Da je bila riječ sa manje slova od riječi ”Uh”, Allah bi je spomenuo u Kur’anu da upozori na opasnost nesposlušnosti prema roditeljima.”

Abdullah ibn Abbas, r.a., govorio je: ”Ja ne znam za dobro djelo koje više približava Allahu od dobročinstva prema majci.”

Prenosi se da je Abdullah ibn Omer, r.a., vidio čovjeka kako tavafi oko Kabe noseći svoju majku na leđima. Ugledavši Ibn Omera, upitao ga je: ”Reci mi da li sam se na ovaj način odužio svojoj majci?” Abdullah Ibn Omer mu je rekao: ”Nisi joj se odužio ni za jedan njezin porođajni bol, već si joj učinio dobročinstvo, a Allah će te za malo dobročinstva (prema majci) nagraditi sa puno sevaba.”

Spominje se da je Ebu Hurejre, r.a., kad god je htio izaći iz kuće, odlazio do vrata sobe svoje majke i govorio: ”Es-selamu alejki ve rahmetullahi ve berekatuhu!” Majka mu je odgovarala riječima: ”Ve alejkes-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu!” Zatim bi Ebu Hurejre, r.a., rekao: ”Allah ti se smilovao kao što si ti mene odgajala dok sam bio mali”, a majka bi mu odgovorila: ”Allah se tebi smilovao kao što ti činiš meni dobročinstvo pod stare dane.” To isto je činio i kada bi ulazio u kuću.

Ahmed ibn Hanbel je govorio: ”Dobročinstvo prema roditeljima je otkup za velike grijehe.”

Imam Šafija je rekao: ”Da sam ikoga ogovarao, ogovarao bih svoju majku, jer je ona najpreča da joj poklonim svoja dobra djela.”

saff.ba

<