<

Ko hizmeti Allahovu vjeru, neminovno će imati dunjalučki i ahiretski plijen / Sura El-Enfal (Plijen)

Imena sure:

  • El-Enfal – ratni plijen, zbog ratnog plijena kojeg su muslimani dobili na Bedru
  • Bedr – jer govori o Bedru
  • El-Kital – borba, jer govori o prvoj borbi u islamu
  • El-Furqan – ona koja radvaja istinu od neistine, jer je Allah nazvao dan Bedra danom Furqana

Intencije sure:

Glavna intencija sure: duševno i materijalno odgajanje vjernika za džihad

Teme sure: sura sadrži 3 teme:

1. Uvod koji sadrži propis o ratnom plijenu, što je konačnica borbe. Nakon ratnog plijena Allah spominje svojstva pravih vjernika, ukazujući time da su oni sposobni ponijeti emanet uzdizanja Allahove riječi, te da ih nikako ono što je prolazno, a to je ratni plijen ne okupira od onoga što je glavni cilj, a to je uzdizanje Allahove riječi. Jedini način kako da savladaju dunjalučke porive i da važe za prave mudžahide jeste da se okite svojstvima koja Allah spominje na početku sure, nakon ratnog plijena. Od mudrosti spominjanja ratnog plijena na početku, jeste i dunjalučka nagrada onima koji se okite osobina vjernika, koja dolazi u vidu ratnog plijena.

2. Pouke i poruke bitke na Bedru

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno

Povezanost imena sure sa intencijom:
Ko da sebe u usluzi Allahove vjere, poput učesnika Bedra, neminovno će imati dunjalučki i ahiretski plijen, zato se ime sure potpuno uklapa u njen sadržaj.

Povezanost početka i kraja:
Sura na početku govori o džihadu, i na kraju spominje propise džihada.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Preuzeto iz djela el-Muhtesar
El-Muhtesar fit tefsir je komentar Kur’ana kojeg je objavio Centar za tefsir i Kur’anske studije (مركز التفسير للدراسات القرآنية) u Saudijskoj Arabiji.
Ideja je bila da se vjernicima približi komentar Kur’ana koji neće biti naporan i težak za shvatanje i koji je lak za korišćenje jer ide uz stranice mushafa, za razliku od prijašnjih tefsira gdje je potrebno dobro poznavanje šerijatskih nauka i arapskog jezika za čitanje tefsira.
Tekst tefsira je napisao šejh Muhammed ibn Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti

<