<

Hadž srca u suri El-Hadž

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Komentatori Kur’ana (mufesiri) kazali su da je sura El-Hadždž (22. sura u Kur’anu), sura koja je vezana za srce, jer se ajeti o hadžu i njegovim propisima, koji su u njoj spomenuti, uglavnom odnose na hadž srca.

Tako, govoreći o obredu klanja kurbana na hadžu (hedj), Uzvišeni Allah, objavio je: ”Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 37.)

A za one koji istinski poštuju Allahove propise, rekao je: ”Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.” (El-Hadždž, 32.)

Mufesiri, kako oni klasični, tako isto i savremeni, slažu se da u cijelom Kur’anu ne postoji sura u kojoj su sadržani mekanski i medinski ajeti, zatim ajeti koji su objavljeni noću i koji su objavljeni danju, ajeti koji su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejuhi ve sellem, objavljeni na putovanju i koji su objavljeni dok je bio kod kuće, ajeti koji su muhkem (jasni) i mutešabih (manje jasni), te derogirani i derogirajući ajeti, osim sure El-Hadž.

Zbog toga se islamski učenjaci razilaze u vezi mjesta njezinog objavljivanja, tj. da li je ona mekanska ili medinska sura. Imam Kurtubi navodi da je većina uleme na stanovištu da je sura El-Hadždž i mekanska i medinska, jer sadrži i mekanske i medinske ajete.

Zatim, ni jedan sura u Kur’anu nije dobila ime po jednom od temelja islama ili islamskih šarta, osim sure El-Hadždž koja je dobila ime po islamskom obredu hadža, i nije poznato da ova sura, za razliku od mnogih drugih sura, ima neko drugo ime, niti u Kur’anu postoji sura sa dvije sedždei-tilave, osim sure El-Hadždž.

Ni jedna sura, u drugoj polovici Kur’ana, ne počinje sa: ”Ja ejjuhennas” – O ljudi!, osim sure El-Hadždž.

U Kur’anu postoji više od šezdeset primjera (ar. mesel) i niti u jednom primjeru Allah nije rekao: ”festemi’u leh (فاستمعوا له) – ”pa poslušajte (primjer)”, osim u suri El-Hadž, u kojoj je došlo: ”O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: ‘Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!’” (El-Hadždž, 73.)

U suri El-Hadždž spomenute su četiri vrste srca: slijepo srce (الأعمى), srce koje vidi (البصير), tvrdo ili svirepo srce (القاسي) i pokorno (ponizno) živo srce  ( المخبت الحي المطمئن إلى الله).

U suri El-Hadždž nalazi se ajet koji nije izostavio ni jedno dobro a da ga nije spomenuo, a taj ajet je: ”O vjernici, molitvu obavljajte (ruku’ i sedždu činite) i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El-Hadždž, 77.)

Stoga, iskoristimo blagoslovljeno vrijeme prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta, mjeseca hadža, kurbana i tekbira,  u ibadetu i stalnom druženju sa Kur’anum, u učenju i razmišljanju o njegovim porukama, a posebno onima iz sure El-Hadždž. Neka naš moto u ovim mubarek danima budu riječi Musaa, alejhi selam: ”Požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.” (Ta-ha, 84.) (Izvor: https://vb.tafsir.net/)

<