<

Džehennem: Ko je siguran u smrt, on se boji odlaska s dunjaluka

Piše: Muhamed Nasirudin El-Uvejd / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Komentirajući trideset i drugi ajet iz sure El-Murselat: ‘’On će kao kule bacati iskre’’, Ibn Mes’ud je rekao: ‘’Ja ne kažem da će to biti iskre poput drveća, već poput ogromnih zidina i građevina’’ (El-Bejheki, El-ba’su ven-nušur, 506.str.) Od Selmana Farisija prenosi se da je spomenuti ajet ovako prokomentirao: ‘’To je crna i tamna vatra, čije žiške i baklje ne daju svjetlost, zatim je proučio: ‘’Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, biće u nju vraćeni: ‘’Iskusite patnju u užasnoj vatri!’’ (El-Hadždž, 22.)

Vrućina i hladnoća džehennemska

Uzvišeni Allah je objavio: ‘’I jedni drugima su govorili: ‘’Ne krećite u boj po vrućini!’’ Recite: ‘’Džehennemska vatra je još vruća!’’ – kad bi oni samo znali.’’ (Et-Tevbe, 81.)

U ovom ajetu spominje se slučaj munafika (licemjera) koji su pred bitku na Tebuku govorili jedni drugima da ne idu u boj po nesnosnoj vrućini, pa je Allah naredio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da im kaže da je džehennemska vatra, koja ih čeka, mnogo vruća od pustinjske vrućine od koje su pobjegli. Da su svijesni ne bi se bojali izlaska u džihad po vrućini, i ne bi se radovali izostanku iz bitke.

Prenosi Jahja ibn Abdurahman ibn Hatib od svoga oca da je rekao: ‘’Sjedili smo s Ka’bul-Ahbarom u mesdžidu dok je govorio o džehennemu, pa je došao halifa Omer r.a. i sjeo sa nama. Zatim je dozvao Ka’ba i rekao mu: ‘’Teško tebi! Zastrašuješ nas svojim govorom!’’ Kabul-Ahbar je odgovorio: ‘’Tako mi Allaha, džehennemska vatra će se približiti na Sudnjem danu, i ona će pucketati i hučati. Nakon što čuju njenu huku, nema ni jednog Allahovog stvorenja, svejedno radilo se o poslanicima, šehidima i dobrim ljudima, a da od silnog straha neće pasti na sedždu. Tada će svaki poslanik, svaki šehid i iskreni vjernik govoriti: ‘’Gospodaru Moj, ja danas brinem samo za sebe!’’ Omere, kada bi imao dobrih djela kolik  sedamdeset Allahovih poslanika, pomislit ćeš toga Dana da ti nema spasa. Na to je Omer r.a. rekao: ‘’Uistinu je to težak dan.’’ (Ibn Ebi Šejbe, El-MusannefXIII/154)

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Džehennemska vatra se požalila Allahu, rekavši: ‘’Gospodaru moj, moji dijelovi jedu jedni druge!’’ Nakon toga Allah joj je dao dva oduška, jedan u toku zime, kad je dan najhladniji, a drugi u toku ljeta, kad je dan najvrući.’’ (Buahrija i Muslim) Abdulmelik ibn Umejr je govorio: ‘’Kada bi stanovnici džehennema bili stavljeni u dunjalučku vatru, zaspali bi i odmorili bi se.’’

Osim nesnosne vrućine, Allah je stanovnicima džehennema, kao kaznu, pripremio i nesnosnu hladnoću. Ibn Ebi Dunya prenosi predaju od Mudžahida da je rekao: ‘’U džehennemu postoji mjesto koje nije ispunjeno nesnosnom vrućinom, već je hladno, pa će džehennemlije bježati od vatre u to mjesto, ali će im u njemu kosti pucati od hladnoće i drugi stanovnici će ćuti njihovo pucketanje.’’ A Ibn Redžeb u svom djelu Et-Tahvifu minen-nari, spominje predaju od Ibn Abasa da je rekao: ‘’Džehennemlije će tražiti da im se ublaži kazna vatrom, pa će im se poslati hladan vjetar od kojeg će im kosti pucati. Nakon toga molit će da budu vraćeni u vatru.’’

Raspaljivanje džehennema

Džehennem se svaki dan raspaljuje i to sredinom dana. Na to aludira hadis koji prenosi Amr ibn Anbese u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Klanjaj  sabah namaz, i poslije toga nemoj klanjat ništa dok sunce ne izađe, jer ono izlazi između šejtanskih rogova, a tada mu nevjernici čine sedždu. Zatim klanjaj dok sjenka ne bude kolik jedno koplje, a onda ostavi namaz, jer je to vrijeme kada se raspaljuje džehennem. Kad podnevna žega prestane, onda možeš klanjati podne namaz sve do ikindije, a nakon ikindije nemoj ništa klanjati dok sunce ne zađe, jer ono zalazi između šejtanskih rogova, a tada mu nevjernici čine sedždu.’’ (Muslim) U drugom hadisu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Podnevna žega je zapah vrućine džehennemske i tada odgodite namaz dok ne prođe žega.’’ (Buharija i Muslim)

Ibn Redžeb spominje predaju od Katade u kojoj stoji da se džehennem raspaljuje Allahovom srdžbom i ljudskim grijesima. Dakle, džehennem se raspaljuje ljudskim grijesima koji zahtijevaju Allahovu srdžbu i tada se povećava i pojačava plamen i žestina džehennemske vatre, kao što se mnoštvo džennetskih užitaka povećava dobrim djelima. Također, džehennem će se raspaliti i na Sudnjem danu, kako stoji u sljedećim ajetima: ‘’I kada se džehennem raspali, i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio.’’ (Et-Tekvir, 12-14.) Takođe će se raspaliti onoga dana kada nevjernici uđu u njega, na šta aludira sljedeći ajet: ‘’Mi ćemo ih na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo biće džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo im oganj.’’ (El-Isra, 97.)

Džehennemski bijes i huka

Uzvišeni Allah je u Kur’anu objavio: ‘’A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti, huku njegovu neće čuti.’’ (El-Enbija, 101-102.) Prenosi se od Vehba ibn Munebbiha da je rekao: ‘’Kada se planine pokrenu sa svog mjesta i čuju pucketanje džehennmske vatre i njen gnjev i bijesno hučanje, planine će zavriskati i zapomagati poput žena kad su u nevolji, zatim će se u prah pretvoriti.’’

O tome govore sljedeći ajeti: ‘’Oni čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo onima koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu, kada od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči.’’ (El-Furkan, 11-12.) Zatim: ‘’Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati, gotovo da se od bijesa raspadne.’’ (El-Mulk, 7-8.)

Ibn Ebi Dunya spominje predaju od Ebu Vaila koji je rekao: ‘’Bili smo u društvu Ibn Mes’uda, a sa nama je bio i Rebia ibn Hajsem, pa smo naišli pored velike peći na obali Eufrata. Kada je Abdullah ibn Mes’ud vidio kako vatra u njoj pucketa i sagorijeva drva, proučio je gornje ajete iz sure El-Furkan. U tom trenutku se Rebia ibn Hajsem onesvjestio, a bilo je podne, i nije se osvijestio do akšama.’’

Hrana i piće stanovnika džehennema je vatra

U Kur’anu stoji: ‘’Drvo zakkum biće hrana griješniku, u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti, kao što voda kaoda ključa vri.’’ (Ed-Duhan, 43-46.) A šta je i kakvo je drvo zakkum, svjedoči sljedeći hadis. Naime, Ibn Abas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Kada bi jedna kap s drveta zakkum pala na zemlju, u potpunosti bi zagorčala ljudima život, pa šta onda mislite o onima kojima će to biti redovna hrana.’’ (Sahihul-džami’) Ibn Redžeb bilježi predaju od Seida ibn Džubejra da je rekao: ‘’Kada stanovnici džehennema ogladne zatražit će da utole glad, pa će im se dati da jedu drvo zakkum od kojeg će im se koža na licu odvojiti. Nakon što se najedu tih plodova ožednjet će, pa će im se dati da piju ključalu vodu od koje će im se utroba kidati. Zatim će biti udarani željeznim maljevima od kojih će im se udovi razdvojiti, pa će prizivati propast, a nakon toga će ponovo biti vraćeni u džehennemsku vatru.’’ O tome govore sljedeći ajeti: ‘’A da li je bolja ta gozba ili drvo zakkum koje smo nevjernicima kao kaznu odredili? To je drvo koje će usred džehennema rasti; plod će mu poput šejtanskih glava biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, u džehennem vratiti.’’ (Es-Saffat, 62-68.) Komentirajući ove ajete, Katade je rekao: ‘’Riječi Uzvišenog Allaha: ‘’koje smo nevjernicima kao kaznu (iskušenje) pripremili’’, znače da će se povećati njihovo nevjerovanje i poricanje istine kada budu obaviješteni o tome da u džehennemu raste drvo, a poznato je da vatra uništava drva, pa ih Allah obaviještava da su plodovi tog drveta upravo od vatre.’’ O drvetu zakkum govore i sljedeći ajeti: ‘’I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, sigunro s drveta zakkum jesti, i njime ćete trbuhe puniti, pa zatim na to vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti; to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo!’’ (El-Vakia’, 51-56.)

Piće stanovnika džehennema

U Kur’anu su spomenute četiri vrste pića džehennemlija.

El-Hamim

Ova vrsta je spomenuta u sljedećem kur’anskom ajetu: ‘’Koji će se uzavrelom vodom pojiti (maen hamimen), koja će im crijeva kidati.’’ (Muhammed, 15.) Zatim: ‘’Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu, i druge slične ovima muke, mnogostruke.’’ (Sad, 57-58.) Ibn Abas je rekao da riječi el-Hamim znači ključalu vodu koja sve spaljuje, a Dahak je rekao da će stanovnici džehennema biti napojeni ključalom vodom (el-Hamim) koja ključa od onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju i ključat će do Sudnjeg dana kada im bude posuta po glavama. Vehb ibn Munebbih je rekao: ‘’El-Hamim – to su suze stanovnika džehennema koje će biti u džehennemskom bunaru iz kojeg će oni piti.’’ Na to aludira sljedeći ajet: ‘’Između vatre i ključale vode (el-Hamim) oni će kružiti.’’ (Er-Rahman, 44.)

El-Gassak

Ibn Abas je rekao: ‘’El-Gassak je piće nesnosne hladnoće koje će džehennemliju uništiti, na što aludira i ovaj kur’anski ajet: ‘’U njemu svježine neće osjetiti, niti pića okusiti, osim vrele vode (el-Hamim) i kapljevine (El-Gassak).’’ (En-Naba’, 24-25.)  Iz opće negacije bilo kakve svježine za džehennemlije, izuzet je El-Gassak – kapljevina, a iz opće negacije kušanja pića, izuzeta je ključala voda (el-Hamim).’’ Mudžahid je rekao da džehennemlije neće moć kušati el-Gassak zbog njegove hladnoće.’’ Bilal ibn Sa’d je rekao: ‘’Kada bi kofa el-Gassaka ili kapljevine bila prosuta na dunjaluk, umrlo bi sve što je na njemu i cijela zemlja bi se od toga usmrdila.’’

Es-Sadid

Uzvišeni je u Kur’anu objavio: ‘’Pred njim će džehennem biti – i on će biti pojen odvratnom kapljevinom (es-Sadid), mučit će se da je proguta, ali je nikako neće moći proždrijeti.’’ (Ibrahim, 16-17.) Mudžahid je rekao da je Es-Sadid – gnoj i krv. U hadisu koji prenosi Džabir, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Sve što opija zabranjeno je. Za onoga ko konzumira opijate, Allah je obećao da će ga napojiti pićem koje se zove tinetul-hibali.’’ Upitali su: ‘’Allahov Poslaniče, šta je to tinetul-habal?’’ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ‘’To je znoj i gnoj stanovnika džehennema.’’

Voda koja je kao El-Muhl

Ovo piće se spominje u sljedećem ajetu: ‘’Ako zamole pomoć, pomoći će im se tekučinom poput rastopljene kovine (kel-muhl) koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!’’ (El-Kehf, 29.) Komentirajući ovaj ajet, Ibn Abas je rekao da je to gorka crna tekućina poput izgorenog ulja.

Odjeća stanovnika džehennema

O odjeći stanovnika džehennema govori sljedeći ajet: ‘’Onima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena.’’ (El-Hadždž, 19.) Ibn Redžeb spominje predaju od Ibrahima Et-Tejmija koji je, kad bi učio ovaj ajet, govorio: ‘’Neka je slavljen Onaj koji je stvorio odjeću od vatre!’’ A Ibn Abas je spominjao da će stanovnici džehennema imati odjeću od vatre i to ogrtače, košulje i kape. O njihovoj odjeći govori i sljedeći ajet: ‘’Toga dan ćeš vidjeti griješnike povezane u zajedničke okove; košulje će im od katrana biti, a vatra će lica njihova obavijati.’’ (Ibrahim, 49-50.)   Ibn Abas, Mudžahid, Ikrime, Seid ibn Džubejr, Hasan Basri i Katade, tvrde da se ovdje misli na rastopljeni vreli bakar. Uzvišeni je objavio: ‘’A džehennem smo za nevjernike tamnicom učinili.’’ (El-Isra, 8.) Hasan Basri je u komentaru ovog ajeta rekao da riječ el-hasir, zapravo znači postelju i počivalište. A kada bi se pred njim spomenuo džehennem i njegovi stanovnici, on bi govorio: ‘’Za njih je pripremljena obuća od vatre, odjeća od vatre, hrana od vatre, piće od vatre, postelja od vatre, pokrivaći od vatre, nastambe od vatre, i sve to u najgoroj kući i najtežoj kazni za njihova tijela.’’ Ibn Ebi Dunya prenosi od Vehba ibn Munebiha da je rekao: ‘’Što se tiče stanovnika vatre i njihovog boravišta, pa oni su u vatri, u njoj se neće nikada smiriti, neće spavati, neće umrijeti, oni hodaju po vatri, sjede na vatri, piju gnoj, krv i znoj stanovnika džehennema, jedu sa drveta zakkum koje je od vatre, postelja im je od vatre, pokrivači od vatre, košulje i odjeća od vatre, lica će im obavijati vatra, svi stanovnici džehennema povezani su u sindžire i okove koji su u rukama čuvara džehennema, oni ih vode naprijed nazad, a njihov znoj će kapati u rupu džehennemsku i to će im biti piće.’’ Zatim bi plakao toliko da bi se onesvjestio.’’ Ibn Redžeb prenosi da je Ata’ el-Horosani, svojim prijateljima na putovanju govorio: ‘’O ljudi, stajanje na noćnom namazu u ovoj noći, i post u toku dana, pa makar bili na putovanju, lakše je nego piti rastopljenu kovinu i znoj’’, zatim bi stao da klanja namaz.’’ Upozoravajući muslimane na džehennemsku kaznu, Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao je: ‘’Ko bespravno pojede hranu drugog muslimana, Allah će ga nahraniti džehennemskom hranom, ko bespravno uzme odjeću drugog muslimana, Allah će ga odjenuti džehennemskom odjećom.’’ (Ebu Davud – dio hadisa) U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘’Četiri stvari iz džahilijjeta zadržat će se u mom ummetu: hvalisanje porjeklom, vrijeđanje rodbine, traženje kiše preko zvijezda i naricanje. Narikača koja se ne pokaje, doći će na Sudnji dan, a na njoj će biti odjeća od katrana i vatreni oklop.’’ (Muslim)

Postelja stanovnika džehennema

Spominjući džehennemsku kaznu, Allah je u Kur’anu objavio: ‘’U džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike kazniti.’’ (El-E’Araf, 41.) Ovaj ajet jasno govori o tome da će stanovnici džehennema imati ležaje koji će biti od vatre i pokrivače koji će također biti od vatre. U drugom ajetu, stoji: ‘’Nad njima će biti naslage vatre, a ispod njih naslage.’’ (Ez-Zumer, 16.) Opisujući stanovnike džehennema i njihova stanja, Allah dž.š. nam govori da će oni biti u vatri koja će biti iznad i ispod njih. Vatra će ih obavijati sa svih strana. Allah tako opisuje kaznu džehennemsku, ne bi li se griješnici i ohole inadžije vratili na pravi put i pokajali za svoje grijehe.

Veličina stanovnika džehennema i ružnoća njihovih izgleda

Prenosi se od Ebu Hurejre da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Između ramena stanovnika džehennema je razdaljina koju konjanik na brzom konju ne može preći za tri dana.’’ (Buharija i Muslim) U drugoj predaji stoji: ‘’Zub nevjernika u džehennemu je kolik brdo Uhud, a širina njegove kože je tri dana hoda.’’ (Muslim) Ebu Hurejre prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘’Zub nevjernika u džehennemu bit će kolik brdo Uhud, njegovo bedro bit će kolik brdo Bejda’, a njegovo mjesto u džehennemu bit će kolika je razdaljina između Medine i Rebze.’’ (Tirmizi)

Njihova tijela i udovi bit će ogromni kako bi što više kušali džehennemsku kaznu.

Čovječe, zamisli sebe među stradalnicima kojima će biti naređeno da uđu u džehennem. Zamisli da prelaziš Sirat-ćupriju koja je tanja od dlake, a oštrija od sablje, a ispod nje vatra bukti i gnjevna huči. Pred tobom su zastrašujući prizori najgore kazne, ljudi koji se pokušavaju spasiti i preći preko Sirat-ćuprije, ali im to nikako ne uspijeva. Vidiš ih kako plaču, vrište i pozivaju u pomoć. Žele smrt i prekid kazne i iskušenja, ali smrt neće okusiti. Ono od čega su na dunjaluku strahovali, sad silno žele da ih to snađe. Zatim vidiš kako vatreni jezici dodiruju njihove noge i kako ih žele progutati i strovaliti u džehennemsko grotlo. Strah je ispunio cijelo tvoje tijelo i još uvijek se nadaš da ćeš uspjet preći preko Sirat-ćuprije i spasiti se. A onda ti se noga posklizne i ti upadaš u vatru koja spaljuje tvoje lice i tvoju kožu. Ništa više ne vidiš niti osjećaš osim vatre koja je svuda oko tebe. Tvoji bespomoćni krici: teško meni, teško meni! Spasite me!’’, posljednji su izraz nade da bi se ipak mogao spasiti i vratiti na dunjaluk da se istog trenutka iskreno pokaješ i da radiš samo dobra djela. No, ta nada je uzaludna. Povratka više nema niti bilo kakve nade da ćeš se spasiti džehennema i vječne patnje u njemu. Zbog svega toga, o ti griješni čovječe, pokaj se Allahu dok si još na dunjaluku, dok još ima nade i dok ti Melek smrti nije zakucao na vrata. Jer, onaj ko je siguran u smrt, on se boji rastanka i odlaska sa dunjaluka i džehennemske kazne, i priprema se za susret sa Allahom dž.š.

 

saff.ba

<