<

Da li znate koji je čovjek bio visok između 30-35 metara ? SUBHAN’ALLAH!

Visina prvog čovjeka na Zemlji, Adema, alejhisellem. SubhanaAllah!

Prema hadisu, Adem je bio visok 60 lakata, što je otprilike visina palme.

“Vaš otac Adem je bio visok poput palme – 60 lakata. Imao je bujnu kosu i pokrivena stidna mjesta…” Hadis prenosi Hafiz ibn Asakir preko Muhammeda ibn Ishaka od Hasana ibn Zekwana, a on od Hasana el-Basrija, a on od Ubejja ibn Ka’ba. Ovaj lanac prenosioca je slab jer Hasan el-Basri nije živio kada i Ubejj ibn Ka’b. Isti prenosioc citira ovaj hadis i sa drugim (boljim) lancem: Se’id ibn Ebi ‘Arube – Katade – El-Hasan – Jahja ibn Damre – Ubejj ibn Ka’b – Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Prva grupa ljudi koji će ući u džennet blistaće u sjaju koji ima mjesec u noći Bedra. A skupina koja će ući poslije njih sijaće sjajem blistave zvijezde koja svijetli na nebu. Neće vršiti malu i veliku nuždu, neće se usekivati, neće pljuvati. Imaće česljeve od zlata, a njihov znoj je misk, kadiće se alojevim drvetom, i hurije će biti njihove supruge, biće oblikom i stasom na svoga oca Adema koji je bio visok šesdeset aršina.” (Muttefekun alejhi)

Aršin je mjera za podlakticu koja iznosi između 50 i 60 cm, tako da bi shodno ovom proračunu visina našeg praoca Adema, a.s., bila između 30 i 35 metara. Na isti način ćemo i mi ako Bog da biti oživljeni.

svjetlo dunjajluka.com

<