<

Da li je potiranje vrata, prilikom abdesta, novotarija?

Uvaženi brat E. P. objavio status u kojem citira da je saudijski šejh Fevzan nazvao potiranje vrata prilikom abdesta novotarijom. U nastavku je odgovor na pitanje otkud kod nas u vjerskoj praksi i literaturi taj detalj vezan za vrat.

Naime, Ebu Davud (umro 275.h.g.) u svome Sunenu navodi da je Allahov Poslanik a.s. jednim pokretom potrao glavu sve do šije – a to je prvi dio VRATA – Musedded kaže da je potrao glavu obijema rukama, unazad i unaprijed, počevši od početka glave pa do kraja i ruke bi spustio ispod ušiju (hadis br. 132.) U narednom hadisu se navodi da je jedanput potrao glavu i uši. Dakle, možemo potrati glavu, uši i vrat.

U hadisu 118. se navodi da je Poslanik a.s. onda obijema rukama došao do VRATA. Koristi se prijedlog “ila”, koji znači do, ali i sa. U kontekstu kur’anskog kazivanja o abdestu upotrebljen je isti prijedlog i za lakat: “ila el-merafiki”, u značenju sa laktovima. Tako da je nemoguće u potpunosti potrati glavu bez potiranja prvog dijela vrata.

Dakle, kada se potire cijela glava, logično je da se potare i dio vrata i da se ruke spuste ispod ušiju. Ebu Davud je živio prije više od hiljadu godina i bilježio je izvornu praksu muslimana i ne može se nazvati novotarom. Potiranje samo prednjeg dijela glave je dovoljno i nije nikakva obaveza potirati vrat, ali je to daleko od toga da je riječ o novotariji koju su smislili neki bosanski autori ilmihala.
A Allah najbolje zna.

Izvor: svjetlo-dunjaluka

<