<

DA LI DUŠA UMRLOG NAKON SMRTI MOŽE POSJEĆIVATI SVOJU KUĆU?

Ibn Ebul-Izz, komentator Tahavijeve poslanice u akaidu, nakon što je naveo nekoliko mišljenja o pitanju gdje duše borave u periodu berzeha, tj, od smrti do ponovnog proživljenja, kaže: ”Iz ponuđenih dokaza proizilazi da postoji velika razlika među dušama u periodu berzeha.

Neke duše su u najvišim ‘illijjinima, u najvišim sferama, a to su duše vjerovijesnika, neka je na njih Allahov salavat i selam. One su također različite po stepenima. Neke duše su u kljunovima zelenih ptica koje lete po Džennetu kamo žele. To su duše nekih šehida, ne svih. Ima šehidskih duša kojima će biti zabranjeno ući u Džennet zbog neizmirenog duga.

U Musnedu imama Ahmeda prenosi se od Muhammeda b. Abdullaha b. Džahša da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, s.a.v.s, i rekao: ”Šta ću dobiti ako poginem na Allahovom putu?” ”Džennet”, odgovorio je. Kada je čovjek krenuo (Poslanik, s.a.v.s.) mu je rekao: ”Osim duga, to mi je Džibril prethodno rekao.” (Nesai, Sunen, ”Kitabul-džihad”, br. 3103) (U istom značenju, samo drugim riječima ovaj hadis bilježi Muslim u Sahihu, ”Kitabul-imare”, br. 1885)
Neke duše će biti kod džennetskih vrata, kao što stoji u hadisu u kom Poslanik, s.a.v.s, kaže: ”Vidio sam vašeg umrlog zaustavljenog na džennetskim vratima.” (Dokaz za to je hadis Sa‘da b. el-Atvela koji pripovijeda da je njegov brat umro i iza sebe ostavio tri stotine dirhema i malu djecu. Htio sam, priča Sa‘d, to potrošiti na njegovu djecu, ali mi je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: ”Tvoj brat je, zaista, zatvoren (tj. ne može ući u Džennet) zbog duga. Idi i vrati njegov dug.” Otišao sam i vratio njegov dug, a potom došao Allahovom poslaniku i rekao: ”Vratio sam za njega dug osim dva zlatnika koja traži neka žena, a nema dokaza.” ”Daj joj, ona istinu govori”, odgovorio je.) (Ahmed, Musned, ”Musneduš-šamijjin”, br. 16593. El-Busiri je okarakterisao njegov sened kao vjerodostojan. Vidi: Ez-Zevaid, list br. 156) Neke duše će biti kod svoga kabura, a neke će biti na Zemlji. Neke će biti u peći bludnika i bludnica, neke će plivati u rijeci od krvi i gutat će kamenje. Svemu prethodnom svjedoči sunnet, a Allah najbolje zna.” (Ibn Ebul-Izz, Šerhul-akide et-tahavijje, 2/584-586) O ovom pitanju govori i dugi hadis Semure b. Džunduba, koji je zabilježio Buharija u svom Sahihu, ”Kitabut-ta‘bir”, br. 7047. (Vidi: Fethul-Bari, 12/457) Treba posebno naglasiti osobenost šehidskih duša. Kur‘an o toj osobenosti kaže: ”I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli: ”Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi ne znate!” (El-Bekare,154) ”Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga.” (Ali Imran, 169) Ta osobenost se ogleda u tome što je Allah, dž.š, dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica, kako to stoji u hadisu Ibn Abbasa u kom on kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: ”Kada su izginula vaša braća (tj. na Uhudu) Allah je dao da njihove duše budu u kljunovima zelenih ptica koje piju sa džennetskih rijeka, hrane se džennetskim plodovima i zanoćavaju na zlatnim svjetiljkama koje vise u hladu Arša…” (Ebu Davud, Sunen, ”Kitabul-džihad”, br. 2520) Pošto su oni žrtvovali svoja tijela na Allahovom put, On im je u berzehu ta tijela zamijenio boljim u kojima će boraviti do Sudnjeg dana. Oni će osjećati užitke putem tih tijela potpunije negoli duše koje nisu u tijelima. Molim, Allaha, dž.š, da naše duše zasluže te osobenosti i visoke položaje u berzehu. Amin! Iz prethodno rečenog i na osnovu činjenice da za duše ne važe materijalni zakoni možemo zaključiti da su neke duše tu oko nas, u našoj blizini i da posmatraju šta mi radimo. Međutim, one sa živim osobama ne mogu kontaktirati. Možda je moguća neka vrsta kontakta dok osoba spava. Naime, tada se čovjekova duša u određenom vidu odvaja od tijela, pa joj, možda, ta djelimična, privremena i posebna odvojenost od materijalnog svijeta omogućava da kontaktira sa duhovnim svijetom kojem i sama pripada.

prof. dr. Šukri Ramić

<