Koja sura ima vrijednost polovine Kur’ana?

Upoznajmo se sa kur’anskim poglavljem koje nosi vrijednost polovine Kur’ana

Poslanik, s.a.v.s., u hadisu je rekao: “Sura „Zilzal“ ima vrijednost kao polovina Kur’ana, sura „Kafirun“, ima vrijednost četvrtine Kur’ana a sura „Ihlas“ ima vrijednost trećine Kur’ana.“ (Tirmizi)

– Prenosi se od Abdullaha ibn Amra r.a. da je jedan čovjek došao Poslaniku s.a.w.s i pitao ga:

“Kaži mi šta da učim Allahov Poslaniče?” Poslanik s.a.w.s je odgovorio:

“Uči tri sure koje počinju sa Elif-lam-mm.”

Čovjek je rekao:”Ja sam ostarao, srce mi otvrdlo i jezik ohrapavio!”

Poslanik s.a.w.s mu reče: “Uči tri sure koje počinju sa Ha-mim.”

Čovjek je ponovio ono sto je i ranije rekao. Onda mu Poslanik s.a.w.s reče:

“Uči tri Musebbihata.” Čovjek je ponovo rekao isto i dodao:

“Allahov Poslaniče, daj mi da učim jednu sveobuhvatnu suru.”

Allahov Poslanik s.a.w.s mu je proučio:

“Iza zulzileti-l-erdu zilzaleha.”

Sura Ez-Zilzal

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ.
VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ.
VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ.
BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV A‘MĀLEHUM.
FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH.
VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH.

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

KADA SE ZEMLJA NAJŽEŠĆIM POTRESOM SVOJIM POTRESE
I KADA ZEMLJA IZBACI TERETE SVOJE,
I ČOVJEK UZVIKNE: “ŠTA JOJ JE?!” –
TOGA DANA ĆE ONA VIJESTI SVOJE KAZIVATI
JER ĆE JOJ GOSPODAR TVOJ NAREDITI.
TOG DANA ĆE SE LJUDI ODVOJENO POJAVITI DA IM SE POKAŽU DJELA NJIHOVA;
ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN DOBRA – VIDJEĆE GA,
A ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN ZLA – VIDJEĆE GA.

Akos.ba